Lístečková - červený lísteček

Třída pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) byla otevřena v září 2005. Pracují v ní speciální pedagožky - učitelky a asistentky pedagoga. Prostředí je přizpůsobeno specifickým potřebám dětí s PAS stejně jako výchovně vzdělávací metody (strukturované učení). S dětmi pracujeme individuálně a v malých skupinkách. Prioritou ve vzdělávání je rozvoj základních sociálních dovedností, funkční komunikace dle možností a schopností každého dítěte. Pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů zahrnujících všechny oblasti vývoje. O vývoji dětí vedeme podrobnou dokumentaci. Podrobnější informace mohou rodiče získat na konzultacích u paní učitelek.

Provoz třídy : 7.30 - 15.30

Pedagogické pracovnice:
Mgr. Klára Benešová (pedagog)
Johana Gottliebová (asistent pedagoga)

Ostatní speciální péče:
Zabezpečujeme kompenzační činnosti - speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagog

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Pavla Marková
Logopedii zajišťuje Mgr. Barbora Bydžovská