Mgr. Anna Zvěřinová

Mgr. Anna Zvěřinová

Speciální pedagog – logoped

 

Studium:

2011 – 2016 Univerzita Palackého v Olomouci, Obor: speciální pedagogika – logopedie, státní závěrečné zkoušky: speciální pedagogika a základy psychologie, logopedie, surdopedie

2003 – 2011 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice

Zaměstnání:

od 2016 - speciální pedagog – logoped v SPC

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Seminář – Hudební činnost pro rozvoj fonematického sluchu předškolních dětí (UK Praha)

Seminář – Hudební činnost při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka (UK Praha)