Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy 2.kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání

Do oborů vzdělávání:

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - tříleté

33-59-H/01     Čalouník                                                                                 8 žáků

34-57-H/01     Knihař                                                                                    8 žáků

28-57-H/01     Výrobce a dekoratér keramiky                                           10 žáků

28-57-E/01     Keramická výroba                                                                  3 žáci

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou - čtyřleté

82-41-M/14     Textilní výtvarnictví                                                                6 žáků

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium - dvouleté:

64-41-L/51      Podnikání                                                                             7  žáků

69-41-L/51      Masér sportovní a rekondiční                                              5 žáků

Podávání přihlášek:

  •  Do 19.5.2017

Výsledek přijímacího řízení:

  •  bude zveřejněn 31.5.2017 

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.polololetí 9.ročníku (případně za poslední tři pololetí, pokud povinnou školní docházku žák ukončil v jiném ročníku). Do celkového hodnocení se započítávají i speciální vzdělávací potřeby, které musí žák před přijímacím řízením doložit - zaslat s přihláškou.

Přijímací řízení čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči jsou přijímáni ve 2.kole přijímacího řízení bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou žáci přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 8.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit - zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.  

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni ve 2.kole přijímacího řízení bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno  na základě průměru známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni ve 2.kole přijímacího řízení bez přijímací zkoušky na základě průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.

Podmínky:

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění nebo doporučení na vzdělávání v malém kolektivu. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit kopií zprávy nebo doporučení k přihlášce ke studiu, aby mohly být při přijímacím řízení zohledněny.

žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze)

na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka

na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru

na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení

 

Přijímací řízení pro 1. kolo:

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou žáci přijímáni na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 8.ročníku a doložení speciálních vzdělávacích potřeb nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Přijímací řízení pro čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekondiční:

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku (případně za poslední tři pololetí, pokud povinnou školní docházku uchazeč ukončil v jiném ročníku). Do celkového bodového hodnocení se započítávají i speciální vzdělávací potřeby, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou.

Přijímací řízení pro nástavbové studium

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.

Informace o  přijímacím řízení pro šk.r. 2017/2018
Podávání přihlášek:
pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví do 30.11. 2016,
pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 1.3. 2017,
pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 1.3. 2017

Termíny přijímacích zkoušek
·         10.1.2017 talentová zkouška do oboru Textilní výtvarnictví
·         12.4.2017 1.řádný termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání
·         19.4.2017 2.řádný termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání
·         11.5.2017 1.náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání
·         12.5.2017 2.náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání
·         v ostatních oborech se přijímací zkouška nekoná

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk.rok 2017/2018:

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - tříleté

33-59-H/01     Čalouník                                             1 třída                           8 žáků

34-57-H/01     Knihař                                                1 třída                           8 žáků

28-57-H/01     Výrobce a dekoratér keramiky         1 třída                         10 žáků

69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér           1 třída                         12 žáků

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

28-57-E/01      Keramická výroba                             1 třída                         10 žáků

33-58-E/01      Zpracovatel přírodních pletiv             1 třída                           8 žáků

Obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem – dvouletý - vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

31-57-E/01      Textilní a oděvní výroba                    1 třída                           8 žáků

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou - čtyřleté

69-41-L/02      Masér sportovní rekondiční               1 třída                         14 žáků

82-41-M/14     Textilní výtvarnictví                            1 třída                           8 žáků

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium - dvouleté:

64-41-L/51      Podnikání                                           1 třída                         12 žáků

69-41-L/51      Masér sportovní a rekondiční 1 třída                         12 žáků

Výsledky přijímacího řízení:
výsledky 1.kola přijímacího řízení pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví budou zveřejněny 12.1.2017
výsledky 1.kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem 33-59-H/01 Čalouník, 34-57-H/01 Knihař, 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky, 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, 28-57-E/01 Keramická výroba, 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv, 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba    budou zveřejněny 22.4. 2017
výsledky 1.kola přijímacího řízení v řádném termínu pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 69-41-L/01 Masér sportovní a rekondiční, pro nástavbový obor 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční a pro nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání budou zveřejněny 3.5.2017  
výsledky 1.kola přijímacího řízení v náhradním termínu pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 69-41-L/01 Masér sportovní a rekondiční, pro nástavbový obor 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční a pro nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání budou zveřejněny 29.5.2017 

Přílohy:

Informace o přijímacím řízení pro šk.r. 2017-2018_2.kolo.doc

Kriteria přijímacího řízení_Výrobce a dekoratér keramiky_2.kolo.docx

kritéria přijímacího řízení_Textilní výtvarnictví__2.2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Podnikání_2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Knihař_2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Čalouník_2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Keramická výroba_2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční_nástavbové studium_2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Zpracovatel přírodních pletiv.docx

Kriteria přijímacího řízení_Textilní a oděvní výroba.docx

Kriteria přijímacího řízení_Výrobce a dekoratér keramiky.docx

Kriteria přijímacího řízení_Podnikání.docx

Kriteria přijímacího řízení_Knihař.docx

Kriteria přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční.docx

Kriteria přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční_nástavbové studium.docx

Kriteria přijímacího řízení_Keramická výroba.docx

Kriteria přijímacího řízení_Rekondiční a sportovní masér.docx

Kriteria přijímacího řízení_Čalouník.docx

 

 

 
Informace o přijímacím řízení pro šk.r. 2016-2017.doc  
Prihlaska_SS_2016_denni.xlsx  
Prihlaska_SS_2016_talent.xlsx  
Prihlaska_SS_2016_nastavba.xlsx  
Prihlaska_SS_2016_denní.pdf  
Prihlaska_SS_2016_talent.pdf  
Prihlaska_SS_2016_nastavba.pdf  

Informace k odevzdání zápis.lístku.doc