241 726 334 info@aklar.cz

Testování žáků

Testování žáků

Informace o povinnosti testování žáků při skupinových konzultacích a prezenční výuce

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6.4.2021 mimořádné opatření

Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,

kterým stanovuje povinnost testování žáků

Žák se může zúčastnit prezenční výuky za těchto podmínek:

žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil ve stanovené frekvenci neinvazivní preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu poskytla škola, a tento test měl negativní výsledek.

Žák, který se nezúčastní testování, nemůže být přítomen v prezenční výuce.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka ve škole a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní

 • škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek preventivního testu,
 • škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu,
 • žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, škola zajistí jeho oddělení od ostatních umístěním do izolace a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen si žáka ve škole vyzvednout v co nejkratší době,
 • zletilý žák je odeslán domů, škola informuje jeho rodiče o výsledku testu,
 • zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého lékaře, který mu vystaví žádanku na konfirmační test RT-PCR,
 • zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen škole okamžitě oznámit výsledek konfirmačního testu,
 • žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech před provedením testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto pozitivně testovaným žákem, se neumožňuje přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního testu pozitivně testovaného žáka preventivním antigenním testem,
 • v případě, že konfirmační test tohoto žáka je negativní, vrátí se žáci k prezenční výuce,
 • v případě, že konfirmační test tohoto žáka je potvrdí infekci, škola zašle seznam žáků, kteří byli s pozitivně testovaným žákem v kontaktu krajské hygienické stanici a ta těmto žákům nařídí karanténu.

Testování se neprovádí u žáka,

 • který předloží potvrzení od lékaře, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nebo

 • který předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně od 22 dní do 9 měsíců,
 • nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně od 22 dní do 90 dní
 • nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně od 14 dní do 9 měsíců

nebo

 • který doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny v odběrovém centru

Organizace testování:

 • žáci se testují v tělocvičně
 • žáci při příchodu do školy vyčkají venku na vyzvání ke vstupu do testovací místnosti, budou dodržovat 2m rozestupy a budou mít nasazené respirátory,
 • na výzvu pověřeného pedagoga se skupina žáků odebere do testovací místnosti – tělocvičny, při vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce a před vstupem do tělocvičny zují boty,
 • v tělocvičně se dle instrukce pověřeného pedagoga posadí do lavice a podle návodu si udělají test a 15 min vyčkají na jeho výsledek,
 • pokud je výsledek testu negativní, žáci odcházejí do šatny, kde se přezují a pokračují do učeben,
 • pokud je výsledek testu pozitivní, žákovi je vystaveno potvrzení o pozitivitě testu a je odeslán domů. Není-li žák schopen jet sám domů, odebere se na izolaci, kde vyčká na příchod osoby, která si jej vyzvedne a odveze domů,
 • pokud žák není ve škole v den, kdy se jeho třída má podle rozpisu testovat, ale přijde do školy jiný den konzultace, musí se při příchodu otestovat.

 

 

26.5.2021

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.

Ředitelka školy