241 726 334 info@aklar.cz

Testování žáků

Informace o povinnosti testování žáků 

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

s účinností od 3. 1. 2022

– v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

– dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

– nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

– v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

• Žáci se testují centrálně dodanými antigenními testy.
• Žáci se testují ve třídách na začátku jejich počáteční hodiny daného testovacího dne. Do doby testování mají všichni žáci nasazen respirátor.
• Na začátku vyučovací hodiny vyučující rozdá žákům testovací sady. Žáci provedou samo testování.
• Žáci, kteří mají negativní výsledek testu, si mohou sundat respirátory a pokračovat ve výuce.
• V případě pozitivního výsledku testu u žáka, tento žák opouští učebnu a čeká před vrátnicí na informace od pí. zástupkyně a po té odchází domů. Není-li žák schopen odejít domů sám, je odveden na izolaci, kde čeká na příchod osoby, která si jej vyzvedne. Po celou dobu pobytu na izolaci má žák nasazen respirátor.
• Je-li výsledek testování žáka pozitivní v pondělí, pro ostatní žáky třídy se nic nemění.
• Je-li výsledek testování žáka pozitivní ve čtvrtek, ostatní žáci se účastní výuky, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor a každý den se na počátku výuky testují antigenními testy až do sdělení výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného žáka.

Pokud se žák k testování nedostaví nebo se odmítne testovat nebo nepřinese výsledek antigenního testu nebo PCR testu z odběrového místa, je povinen nosit předepsanou ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tedy i v učebnách.

 

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní

  • škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek preventivního testu,
  • škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu,
  • žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, škola zajistí jeho oddělení od ostatních umístěním do izolace a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen si žáka ve škole vyzvednout v co nejkratší době,
  • zletilý žák je odeslán domů, škola informuje jeho rodiče o výsledku testu,
  • zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého lékaře, který mu vystaví žádanku na konfirmační test RT-PCR,
  • zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen škole okamžitě oznámit výsledek konfirmačního testu,

 Pokud se žák testování odmítne zúčastnit

  • musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu předepsanou ochranu úst a nosu
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, před Tv se musí převlékat odděleně od ostatních
  • při konzumaci jídla a nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu
  • v době konzumace jídla nebo nápojů musí dodržovat od s ostatních rozestup 1,5 m

5. 1. 2022

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.

Ředitelka školy