241 726 334 info@aklar.cz

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

 

 

 1. Obecné informace

 

 1. Na základě Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 může ředitel mateřské školy umožnit nárokovému žadateli, který splňuje kritéria daná Usnesením ZHMP, zapsanému do mateřské školy čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat nebo umožní nárokovým dětem nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

 

 1. Přehled základních opatření dle Usnesení ZHMP, na které lze žádat o prominutí úplaty:

 

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY

 

 1. Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je dítě/žák/účastník (dále jen „žadatel“) – v případě nezletilosti žadatele zákonný zástupce, který splňuje podmínky.

 

 1. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři. viz.přílohy

 

 1. Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu Solidarity:

žadatel, který

 

 

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní

alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • pobírat příspěvek či doplatek na bydlení;
 • pobírat okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • pobírat přídavek na dítě;
 • pobírat dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

 1. Na prominutí úplaty není žádný právní nárok.

 

 1. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů.

 

 1. Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Způsob a termín přijetí žádostí:

 1. Předepsaný formulář žádosti (příloha č. 1) podává zákonný zástupce dítěte k rukám ředitelky školy /na ředitelství školy Vídeňská 28, Praha 4 Krč /hospodářce p. Polakovičové v časovém rozmezí (Pondělí a čtvrtek od 8 do 15 hodin)
 2. Do školy bude předán originál formuláře s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce. Ostatní formy jsou nepřípustné. Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023.
 3. Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a je si vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů. Žádné další přílohy nejsou přikládány.
 4. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti.
 5. Ředitel školy shromáždí žádosti podané vždy do 15. dne kalendářního měsíce a tyto žádosti vyhodnotí do konce daného kalendářního měsíce. Žádosti podané po tomto termínu budou hodnoceny až následující měsíc. (Příklad:

Žádost podaná dne 14.10.2022 bude vyhodnocena do 31.10.2022. Úplata může být ředitelem prominuta od 1.11.2022.

Žádost podaná dne 24.10.2022 bude vyhodnocena do 30.11.2022. Úplata může být ředitelem prominuta od 1.12.2022.)

 1. Ředitel vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno následovně: Žadatelé, kteří podají žádost vždy do 15. dne v každém kalendářním měsíci, budou vyrozuměni do konce daného kalendářního měsíce. Žadatelé, kteří podají žádost po 15. dni kalendářního měsíce, budou vyrozuměni do konce následujícího kalendářního měsíce (Příklad:

 Žadatelé, kteří podali žádost dne 14.10.2022 budou vyrozuměni nejpozději do 31.10.2022.

 Žadatelé, kteří podali žádost dne 24.10.2022 budou vyrozuměni nejpozději do 30.11.2022.)

 1. Úplata může být prominuta vždy od prvního dne kalendářního měsíce následujícím po schválení žádosti. Nejdříve však od 1.11.2022. Prominout lze pouze úplaty, které ještě nebyly uhrazeny.
 2. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta. Zpětné prominutí není možné. Odpuštění poplatků se týká vždy až období, které následuje schválení žádosti, tedy ne zpětně.
 3. V případě, že žádosti nebylo vyhověno, ředitel školy nemusí sdělovat důvody pro nevyhovění. Vyhovění žádosti není „nárokové“ a vůči nevyhovění není možné se odvolat.
 4. Přehled základních opatření dle Usnesení ZHMP, na které lze žádat o prominutí úplaty:

 

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ – lze poskytnout pouze pokud je žadatel zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ – podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání) nebo v základní umělecké škole a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školné za kalendářní měsíc nebo za příslušné období.

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY – podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

III. Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Cílem fondu solidarity je vyrovnat podmínky žáků uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou. Umožnit rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách i v případech, kdy si je rodiče nemohou dovolit platit. Umožňuje uhradit i jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Způsob a termín přijetí žádostí:

 1. Předepsaný formulář žádosti (příloha č. 2) podává zákonný zástupce dítěte k rukám ředitelky školy /na ředitelství školy Vídeňská 28, Praha 4 Krč /hospodářce p. Polakovičové v časovém rozmezí (Pondělí a čtvrtek od 8 do 15 hodin
 2. Do školy bude předán originál formuláře s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce, případně bude žádost škole zaslána prostřednictvím datové schránky. Ostatní formy jsou nepřípustné. Žádost bude ze strany žadatele řádně zdůvodněna. Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023.
 3. Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a je si vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů. Žádné další přílohy nejsou přikládány.
 4. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o poskytnutí příspěvku ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti.
 5. Ředitel školy shromáždí žádosti podané vždy do 15. dne kalendářního měsíce a tyto žádosti vyhodnotí do konce daného kalendářního měsíce. Žádosti podané po tomto termínu budou hodnoceny až následující měsíc. (Příklad:

Žádost podaná dne 14.10.2022 bude vyhodnocena do 31.10.2022. Příspěvek může být ředitelem přiznán od 1.11.2022.

 

 

Žádost podaná dne 24.10.2022 bude vyhodnocena do 30.11.2022. Příspěvek může být ředitelem přiznán od 1.12.2022.)

 1. Ředitel vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno následovně: Žadatelé, kteří podají žádost vždy do 15. dne v každém kalendářním měsíci, budou vyrozuměni do konce daného kalendářního měsíce. Žadatelé, kteří podají žádost po 15. dni kalendářního měsíce, budou vyrozuměni do konce následujícího kalendářního měsíce (Příklad:

Žadatelé, kteří podali žádost dne 14.10.2022 budou vyrozuměni nejpozději do 31.10.2022.

 Žadatelé, kteří podali žádost dne 24.10.2022 budou vyrozuměni nejpozději do 30.11.2022.)

 1. Příspěvek může být poskytnut nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce následujícím po schválení žádosti. Nejdříve však od 1.11.2022. Příspěvek nemůže být poskytnut na již uhrazenou aktivitu.
 2. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní příspěvek přiznán. Zpětně o příspěvek nelze žádat.
 3. V případě, že žádosti nebylo vyhověno, ředitel školy nemusí sdělovat důvody pro nevyhovění. Vyhovění žádosti není „nárokové“ a vůči nevyhovění není možné se odvolat.
 4. Rozdělování prostředků z Fondu Solidarity je plně v kompetenci vedení školy a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou. Přiznání podpory je plně v kompetenci ředitele školy.
 5. Ředitel MŠ může z Fondu Solidarity přiznat finanční podporu na úhradu výletů, kulturních a sportovních akcí pořádaných danou mateřskou školou a hrazených spolkem rodičů zřízeným při mateřské škole. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na tyto aktivity.
 6. Výše příspěvku na dítě je plně v kompetenci ředitelky školy.

 

Přílohy :   1.    Žádost o prominutí platy ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

 1. Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

 

 

V Praze dne 20.10. 2022

 

 

 

 

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.

             Ředitelka školy