241 726 334 info@aklar.cz

Třídy podle specializace

Srdíčková

Provoz třídy : 7:30 – 17:00 (rozcházecí třída)

Naše třída je převážně pro děti s vadami zraku, třída je rozdělena na prostor herny, kde si děti obvykle hrají a cvičí a na prostor, ve kterém jsou umístěny stolečky, u nichž děti realizují skupinové i individuální výtvarné, pracovní a jiné činnosti.

Třída je vybavena pro námětové hry, relaxačním bazénkem a mnoha hračkami i didaktickými pomůckami, nově také nábytkem vhodným pro děti předškolního věku.

Třídní program výchovně vzdělávací práce zohledňuje zaměření třídy. Další speciálně pedagogickou péči zabezpečuje speciální pedagog – tyfloped. Třída má také zajištěnu individuální logopedickou péči. Vedeme podrobnou dokumentaci o vývoji dítěte.Pedagogický proces zabezpečují souběžně 2 učitelky (spec.pedagožky) a 1 asistent pedagoga. Do naší třídy integrujeme děti s poruchou autistického spektra.

Rozbalovač akordeonu
Více

Pedagogické pracovnice :

Lydie Švejdová (pedagog)

Mgr. Daniela Nodianosh (pedagog)
Michala Dvořáčková (asistent pedagoga)

Ostatní speciální péče:
Zabezpečujeme kompenzační činnosti – speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagogy.

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Zuzana Konečná
Logopedii zajišťuje Mgr. Veronika Korotvičková

Kytičková

Provoz třídy : 6:30 – 16:00 (scházecí třída)

Třída je především pro děti s vadami řeči, integrujeme děti s poruchou autistického spektra . Speciálně pedagogickou péči zajišťuje spec.pedagog- logoped. Dále zde pracují učitelky a asistentka pedagoga. Denně zařazujeme smyslová cvičení. Rozvíjíme řeč po všech stránkách. Třída spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem. Pracujeme převážně individuálně nebo v malých skupinkách. Docházejí k nám také děti z vícejazyčných rodin. Do této třídy integrujeme děti s poruchou autistického spektra.

 

Rozbalovač akordeonu
Více

Pedagogické pracovnice:

Mgr. Radka Pinterová (pedagog)

Tereza Marešová (pedagog)

Tereza Thímová (asistentka pedagoga)

Ostatní speciální péče:

Zabezpečujeme kompenzační činnosti – speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagogy.

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Zuzana Konečná
Logopedii zajišťuje Mgr. Veronika Korotvičková

Lístečková

Provoz třídy : 7:30 – 15:30

Třída pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) byla otevřena v září 2005. Pracují v ní speciální pedagožky – učitelky a asistentky pedagoga. Prostředí je přizpůsobeno specifickým potřebám dětí s PAS stejně jako výchovně vzdělávací metody (strukturované učení). S dětmi pracujeme individuálně a v malých skupinkách. Prioritou ve vzdělávání je rozvoj základních sociálních dovedností, funkční komunikace dle možností a schopností každého dítěte. Pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů zahrnujících všechny oblasti vývoje. O vývoji dětí vedeme podrobnou dokumentaci. Podrobnější informace mohou rodiče získat na konzultacích u paní učitelek.

 

 

Rozbalovač akordeonu
Více

Pedagogické pracovnice:

Eva Sikorová (pedagog)

Ilona Zbořilová (pedagog)

Agáta Šamalíková – asistent pedagoga

Ostatní speciální péče:

Zabezpečujeme kompenzační činnosti – speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagogy.

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Zuzana Konečná
Logopedii zajišťuje Mgr. Veronika Korotvičková