241 726 334 info@aklar.cz

Naše činnost

Činnost SPC

 • Včasná intervence, krizová intervence.
 • Komplexní speciálně pedagogická a psychologická diagnostika.Přímá práce s klienty (individuální i skupinová).
 • Snímání anamnézy.
 • Sociální poradenství.
 • Posouzení způsobilosti k zahájení školní docházky.
 • Psychologické konzultace.
 • Psychoterapeutické působení.
 • Vývojové hodnocení.
 • Řešení výchovných problémů.
 • Inkluze dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením a s narušenou komunikační schopností do běžných typů škol.
 • Zařazování dětí, žáků a studentů do škol, tříd, oddělení a studijních skupin zřízených dle § 16, odst. 9, ŠZ.
 • Zpracování zpráv, doporučení, doporučujících posouzení pro klienty se zrakovým postižením a s narušenou komunikační schopností.
 • Metodické vedení asistentů pedagoga.
 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce a pedagogy.
 • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
 • Zapůjčování odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

 

 

 

Rozbalovač akordeonu
Cílová skupina SPC

• Děti, žáci a studenti se zrakovým postižením od 3 do 26 let a jejich rodiny.
• Děti, žáci a studenti se specifickými poruchami učení, rezultujících z dříve diagnostikované narušené komunikační schopnosti.
• Děti, žáci a studenti s narušenou komunikační schopností od 3 do 26 let a jejich rodiny.
• Školy, školská zařízení a jiná výchovně vzdělávací zařízení, v nichž jsou děti, žáci a studenti se zrakovým postižením a s NKS inkludovány.
• Studenti SŠ,VOŠ a VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku.

Rozbalovač akordeonu
Spolupráce SPC

Pro zajištění co nejvyšší kvality a odborné úrovně poskytovaných služeb spolupracuje naše SPC v případě potřeby s dalšími pracovišti a institucemi, mezi které nejčastěji patří:

•  Ostatní pracoviště pro zrakově postižené klienty (jiná speciálně pedagogická centra, střediska rané péče, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Centrum zrakových vad, IPPP, obvodní úřady) a klienty s vadami řeči (foniatrické kliniky, ambulance a stacionáře, soukromé logopedické praxe, jiná SPC zaměřená na problematiku řečových vad, ZŠ s logopedickou péčí apod.).
• Speciálně pedagogická centra specializovaná na jiná postižení.
•  Odborní lékaři.
•  Rehabilitační a sociální pracovníci.
•  Ústavy sociální péče.
• Nadace a občanská sdruženími, prodejny kompenzačních a optických pomůcek aj.

Rozbalovač akordeonu
Speciální činnost centra pro klienty s narušenou komunikační schopností

· Depistáž poruch komunikace.
· Aplikace logopedických terapeutických, stimulačních, edukačních a reedukačních postupů.
· Instruktáž pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.
· Zpracování a vedení záznamů o logopedické péči.
· Tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace.
· Náprava grafomotorických obtíží.
· Reedukační cvičení předcházející rozvoji specifických poruch učení (dg. na podkladě NKS).

Rozbalovač akordeonu
Speciální činnost centra pro klienty se zrakovým postižením

· Nácvik používání optických a kompenzačních pomůcek.
· Rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace.
· Výuka čtení a psaní bodového písma.
· Výuka čtení a psaní zvětšeného černostisku, grafomotorické cviky.
· Tyflografika, zraková hygiena, nácvik podpisu.
· Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy.
· Tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj zrakového vnímání.