241 726 334 info@aklar.cz

O nás

Speciálně pedagogické centrum

Historie SPC:

Speciálně pedagogické centrum pracovalo od roku 1992 jako součást Speciální mateřské školy Horáčkova. Od roku 2013 je součástí Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara.

Charakteristika SPC:

Jedná se o školské poradenské zařízení, které zajišťuje pro děti, žáky a studenty se zrakovým postižením a děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností jako primární diagnózou (i pro jejich zákonné zástupce) informační, metodickou, intervenční, diagnostickou, terapeutickou, konzultační a poradenskou činnost. Tyto služby poskytuje SPC také školám a školským zařízením, v nichž jsou děti, žáci a studenti se zrakovým postižením a s narušenou komunikační schopností inkludováni, stejně jako školám a školským zařízením, které jsou zřízeny podle § 16 odst. 9 ŠZ.

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti SPC, nebo terénně formou návštěv pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a v zařízeních pečujících o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

V SPC pracuje tým odborníků složený ze speciálních pedagogů (tyflopedů, logopedů), psychologů, sociální a administrativní pracovnice.

SPC spolupracuje s ostatními zařízeními pro klienty se zrakovým postižením (jiná SPC zaměřená na problematiku zrakových vad, střediska rané péče, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Centrum zrakových vad) a pro klienty s narušenou komunikační schopností (Foniatrická klinika, foniatrické ambulance, logopedické ambulance, soukromé logopedické praxe, jiná SPC zaměřená na problematiku řečových vad), s dalšími SPC, která jsou specializovaná na jiné typy zdravotního postižení, s odbornými lékaři, s rehabilitačními a sociálními pracovníky, s orgány sociálně – právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi (nadace, občanská sdružení, prodejny kompenzačních pomůcek).

Cílem SPC je inkluze dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením a dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností do intaktní společnosti. SPC usiluje o to, aby klienti s přiznanými podpůrnými opatřeními dosáhli co nejvyššího všestranného rozvoje, aby byli vybaveni potřebnými kompetencemi a stali se právoplatnými členy společnosti – se stejnými právy a povinnostmi jako zdraví jedinci.

Materiální vybavení:

 SPC disponuje diagnostickými nástroji pro psychologickou diagnostiku (WISC III., IDS, SON-R, CAS 2, WAIS III., KIT, MABC 2, MaTeRS), pro speciálně pedagogickou diagnostiku (Test 3 F- Dysartrický profil, Heidelberský test vývoje řeči, Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí, Lea symbols), pro diagnostiku SPU (Novák, DISMAS, Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, Diagnostika matematických schopností a dovedností).
Je vybaveno kompenzačními a reedukačními pomůckami pro kliety se zrakovým postižením, pro klienty s narušenou komunikační schopností nebo specifickými poruchami učení.

Cíl SPC:

Cílem SPC je inkluze dětí, žáků a studentů s přiznanými podpůrnými opatřeními do intaktní společnosti, výchova dětí, žáků a studentů s přiznanými podpůrnými opatřeními v samostatné, soběstačné osobnosti s dobře osvojeným společenským chováním a aktivním přístupem k životu. Centrum usiluje o to, aby klienti s přiznanými podpůrnými opatřeními dosáhli co nejvyššího a všestranného rozvoje, aby byli vybaveni potřebnými kompetencemi a stali se právoplatnými členy společnosti se stejnými právy a povinnostmi jako zdraví jedinci.

Vize a plány:

Máme v plánu pokračovat v kontinuálním rozšiřování našich odborných znalostí na seminářích, kurzech a přednáškách. V rámci EU bychom rády absolvovaly výměnné stáže do zahraničí. Chceme se zabývat i činností lektorskou a publicistickou. Pro zlepšení materiálního vybavení SPC bychom rády využily rozvojových programů.