241 726 334 info@aklar.cz

O nás

Speciálně pedagogické centrum

Historie SPC:

Speciálně pedagogické centrum pracuje od roku 1992 jako součást Speciální mateřské školy Horáčkova. Od roku 2013 je součástí Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara.

Charakteristika SPC:

Naše Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Dále poskytujeme odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou péči. Pomáháme našim klientům při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. SPC spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi.
Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Speciálně pedagogické centrum nabízí odborné stáže a praxe studentům vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na speciální pedagogiku či příbuzné obory. Uvedené služby jsou od září 2013 zpoplatněny, případně se jejich podmínky řídí smlouvami s konkrétními VŠ či VOŠ.

Materiální vybavení:

Speciálně pedagogické centrum sídlí nyní v rekonstruovaných samostatných prostorách na adrese Horáčkova 1095/1, 140 00 Praha 4 a je detašovaným pracovištěm Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara. SPC disponuje diagnostickými nástroji pro psychologickou diagnostiku (WISC III., IDS, SON-R, CAS 2, WAIS III., KIT, MABC 2, MaTeRS), pro speciálně pedagogickou diagnostiku (Test 3 F- Dysartrický profil, Heidelberský test vývoje řeči, Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí, Lea symbols), pro diagnostiku SPU (Novák, DISMAS, Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, Diagnostika matematických schopností a dovedností).
Je vybaveno kompenzačními a reedukačními pomůckami pro kliety se zrakovým postižením, pro klienty s narušenou komunikační schopností nebo specifickými poruchami učení.

Cíl SPC:

Cílem SPC je inkluze dětí, žáků a studentů s přiznanými podpůrnými opatřeními do intaktní společnosti, výchova dětí, žáků a studentů s přiznanými podpůrnými opatřeními v samostatné, soběstačné osobnosti s dobře osvojeným společenským chováním a aktivním přístupem k životu. Centrum usiluje o to, aby klienti s přiznanými podpůrnými opatřeními dosáhli co nejvyššího a všestranného rozvoje, aby byli vybaveni potřebnými kompetencemi a stali se právoplatnými členy společnosti se stejnými právy a povinnostmi jako zdraví jedinci.

Vize a plány:

Máme v plánu pokračovat v kontinuálním rozšiřování našich odborných znalostí na seminářích, kurzech a přednáškách. V rámci EU bychom rády absolvovaly výměnné stáže do zahraničí. Chceme se zabývat i činností lektorskou a publicistickou. Pro zlepšení materiálního vybavení SPC bychom rády využily rozvojových programů.