241 726 334 info@aklar.cz

Pracovnice SPC

Motto:

„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné“
(Antoine de Saint-Exupéry).

speciální pedagog, zástupce pro SPC

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. et Mgr. Simona Hruška Jetmarová

Studium:

Gymnázium
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, magisterský studijní program – obor Učitelství odborně uměleckých
předmětů (SZZ psychologie a pedagogika, teorie výtvarné kultury, dějiny umění a kultury)
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, navazující magisterský studijní program – obor Speciální
pedagogika (SZZ speciálně pedagogická diagnostika a prognostika, speciální pedagogika a poradenství,
speciální didaktika vzdělávacích oblastí speciální základní školy, psychopedie)
Filozofická fakulta UK, Praha, studium pro výchovné poradce
Pedagogická fakulta UP v Olomouci, specializační studium Speciální pedagogika – logopedie, surdopedie

Zaměstnání:

Speciálně pedagogické centrum – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – speciální pedagog
Pedagogicko psychologická poradna Lexik – speciální pedagog, zástupkyně ředitelky
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – speciální pedagog, zástupkyně ředitelky
MŠ Happy Hippos Praha 10, ZŠ profesora Švejcara Praha 4, ZŠ K Dolům Praha 4 – pedagogická činnost
Pojištovna Generali, Praha 2 – marketingová a manažerská činnost
Architektonické studio Fictivedesign, Praha 1: senior grafik, art director

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení
Logopedické depistáže
Logopedické konzultace
Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ
Inkluze žáků s SPU (rezultujících z NKS) do běžných typů ZŠ a SŠ

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti

Elkonin rozvoj jazykových schopností

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Krizová intervence pro psychoterapeuty
Psychoterapie ve školství
dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii
HYPO – prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku
Žák ZŠ s vývojovou dysfázií
ROPRATEM
Vývojová diagnostika II
Inspirační seminář dynamická diagnostika LPAD
Seminář Žák s problematickým chováním – možnosti řešení
Orientační logopedické vyšetření
Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS
Baterie testů fonologických schopností a dovedností 6. – 9. ročník BDTG 2
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
Feuersteinovo instrumentální obohacování – metody rozvoje kognitivních funkcí, certifikace FIE
Basic, FIE I, FIE II
Screening poruch autistického spektra pomoí nástrojů CAST a CARS
Kurz dynamické diagnostiky LPAD
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob
KUMOT, program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností
Kurz Práce s dětskou kresbou
Diagnostika struktury matematických schopností a dovedností DISMAS
Výcvik ABA, Masarykova univerzita Brno, aplikovaná behaviorální terapie
Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností 2. – 5. ročník
Diagnostika školní připravenosti
Diagnostika matematických schopností dovedností českého jazyka 1. – 2., 3. – 4. ročník
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 1. -2., 3. – 4. ročník
Kurz pro pracovníky PPP
ACFS, zaškolení v užívání dg. nástroje
Signály SPU na počátku školní docházky
Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty OSPOD
Žáci s vývojovou dysfázií
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík
Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ
Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii
Komunikace školy s rodiči I, II
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství
Školní intervenční program INPP, terapie neuromotorické nezralosti
Vzdělávací program školní šikanování, odměny a tresty ve škole
Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. st. ZŠ
Dysvet kurz o projevech a důsledcích dyslexie pro cílovou skupinu pedagogů, manažerů a
personalistů
Podpora při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Proškolení odborníků SPC pro PUP MZ u žáků se SVP (zdravotní postižení),
Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

Funkční studium pro řídící pracovníky, leden 2023

Proškolení odborníků ŠPZ pro PUP MZ, 2023

speciální pedagog – logoped

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Václava Havelcová

Studium:

Gymnázium

Pedagogická fakulta UK Praha – Magisterský studijní program – Speciální pedagogika (SZZ Logopedie, Somatopedie)

Zaměstnání:

Učitelka – Mateřská škola Zázvorkova, Praha 5

Učitelka – speciální pedagog – Mateřská škola Mezi školami, Praha 5

Asistent pedagoga – Základní škola Dědina, Praha 6

Speciální pedagog – poradenství při Mateřském centru Rudňáček

Logoped – SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara , Praha 4

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, terapie dětí s narušenou komunikační schopností

Logopedické depistáže

Logopedické konzultace v MŠ

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů škol a ZŠ

Rozvoj grafomotorických dovedností

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Kurz rozvoje grafomotoriky (RNDr. Fejfarová) 2007.

Uvedení do problematiky PAS (PhDr. Thorová) 2011.

Senzomotorické cvičení (Mgr. Hřebíková) 2017.

Percepční a motorické oslabení ve školní praxi (Mgr. Bubeníčková) 2016.

Kurz  – Žáci s vývojovou dysfázií (Mgr.Klenková) 2018.

Kurz MaTeRS (NUV) 2019.

Kurz KUPOZ (Mgr. Krankusová) 2019.

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

2020 -2023 Specializační vzdělávání logopedů ve školství

Sociální pracovnice

Rozbalovač akordeonu
Jitka Janišová

Studium:

1981 – 1986 – gymnázium a sociálně právní nástavba v Praze

Zaměstnání:

2005 – dosud – sociální pracovnice v SPC

1990 – 2016 – sociální pracovnice v PPP

1986 – 1990 – personalistka v Metroprojektu

Činnosti v SPC:

Provádím v případě potřeby rodinnou a sociální anamnézu klienta v péči SPC.

Vykonávám základní sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, pomoc při jejich vyřizování.

Předávám kontakty na organizace, soc. služby, školy… zaměřené na cílovou skupinu.

Spolupracuji se zainteresovanými organizacemi (školy, PPP, SPC, OPD a dalšími, kteří nějakým způsobem jsou ve vztahu ke klientovi).

Zajišťuji administrativní práce spojené s chodem SPC.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Doplňující kurz pro sociální pracovníky – 2016

Sociálně právní minimum – zaměřené na sociální dávky  –  2015

Základní kurz krizové intervence – 2014

Vzdělávání v problematice domácího násilí – 2006 – 2012

Kurz pro sociální pracovníky SPC – 2006

Ostrov rodiny – 2004

Syndrom CAN – 2018

Manipulativní chování a jak se mu bránit – 2018

Jak zvládat emoce – 2019

2022 Nepojistné sociální dávky v praxi

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Pavlína Kadlecová

Studium:

Gymnázium

Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program – obor integrované studium speciální pedagogiky, poradenství, tyflopedie, etopedie, psychopedie, později rozdílové studium speciální pedagogiky- obor logopedie

Zaměstnání:

Psychoped v SPC při MŠ Sluníčko, Praha 5.

Učitelka ve speciální třídě pro zrakově postižené děti v MŠ Horáčkova, Praha 4.

Speciální pedagog v PPP pro Prahu 9.

Speciální pedagog – SPC pro děti s vadami řeči a zraku – nyní SPC při SŠ a MŠ A. Klara.

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Rozvoj grafomotorických dovedností.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I (PedF UK v Praze).

Senzomotorická cvičení (Mgr. Hřebíková, Praha).

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (o. s. PRODYS).

Percepční a motorická oslabení v praxi (o. s. PRODYS).

Metodiky dysfázie (PaedDr. Kutálková).

Energetické systémy člověka a jejich využití v logopedické praxi (Mgr. Tabačíková Praha).

Podpůrná opatření u žáků s SPU (PhDr. Michalová).

 

Metodiky mutismu (PaedDr. Kutálková).

 

VOKS – Výměnný komunikační systém.

 

Vývojové motorické poruchy řeči u dětí.

 

Alternativní způsoby komunikace.

 

Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií.

 

SPU a výuka matematiky.

 

Čtení baví každého – prevence SPU na počátku školní docházky.

 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní.

 

Test mapující připravenost pro školu – MaTeRS.

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

2020 -2023 Specializační vzdělávání logopedů ve školství

 

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. et. Bc. Elena Kindlová

Studium:

2023 – nyní        Navazující magisterské studium Speciální pedagogika se specializací – logopedie, Masarykova univerzita v Brně

2020 – 2023      Bakalářské studium Speciální pedagogika, UJAK Praha

2011 – 2013      Magisterské studium Andragogika (vzdělávání dospělých), UJAK Praha

2006 – 2009      Bakalářské studium Klinická biologie a chemie, Chemicko-Technologická fakulta Pardubice

Zaměstnání:

2024     SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara – speciální pedagog – logoped

2023     speciální pedagog MŠ Sluníčko Praha

2022     výpomoc ve školce Logodráček Praha

2022     výpomoc při výuce češtiny pro cizince na ZŠ

2022     logopedická stáž soukromá klinika LOGO v Praze (50h)

2019 – 2021      tvorba vzdělávacích videí pro Khanovu akademii

2019     odborná praxe ve školce při Národním ústavu pro autismus

2018     odborná praxe na středisku Národního ústavu pro autismus

2018     vedení odpoledního kroužku „Věda nás baví“ pro ZŠ

2010– 2019       Senior monitor a koordinátor klinického výzkumu léků: PAREXEL International, Novartis, Quintiles

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

2024     Diagnostika školní připravenosti (PPP Brno)

2024     Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (PPP Brno)

2024     Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (Čtenářská pregramotnost, Mgr. Jiřina Bednářová)

2023     Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií (Mgr. Eva Kolesová)

2023     Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie (Mgr. Eva Kolesová)

2023     Dysortografie a Dysgrafie (Mgr. Petra Vorlíčková)

2022     SPU prakticky (Mgr. Lenka Fialová Baueová)

2022     Rozvoj foneticko – fonologické jazykové roviny u dětí předškolního věku a mladšího školního věku (Mgr. Šárka Smitková)

2022     Rozvoj lexikálně sémantické roviny u dětí předškolního věku a mladšího školního věku (Mgr. Šárka Smitková)

2022     Rozvoj morfologicko syntaktické jazykové roviny u dětí předškolního věku a mladšího školního věku (Mgr. Šárka Smitková)

2022     Rozvoj pragmatické roviny u dětí předškolního věku a mladšího školního věku (Mgr. Šárka Smitková)

2022     Orientační zkouška laterality (Mgr. Bc. Eliška Opatřilová)

2021     Oromotorika mluvidel – praktické rady, náměty a aktivity

2018     Rozvoj komunikace a sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (NAUTIS)

2018     Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy (NAUTIS)

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Gabriela Klosová

Studium:

2016 – 2018                OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika, navazující magisterské studium, SZZ logopedie/surdopedie

2013 – 2016                OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika

1998 – 2003                UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

1994 – 1996                Sociálně právní akademie, Ostrava, Sociální práce, ukončeno maturitní zkouškou

Zaměstnání:              

2018 – dosud              Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped

2017 – 2018                ZŠ a ZUŠ Jesenice, p. o., K Rybníku 800, Jesenice, učitelka/speciální pedagog

2017                            Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, speciální pedagog/sociální pracovnice

2003 – 2016                Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, p. o., Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, učitelka odborných předmětů

1997 – 1998                Pedagogicko-psychologická poradna III, Ostrčilova 1, Moravská Ostrava, sociální pracovnice

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení

Logopedické depistáže.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku a specifickými poruchami učení, případně u klientů s vícečetným postižením.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích žáků.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

 

2019                            Mutismus

2018                            Hodnocení žáka se SVP

2018                            Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní; varianta pro ŠPZ s rozšířeným rozborem psychometrických vlastností testu

2018                            Diagnostika struktury matematických schopností

2018                            Kurz pro začínající pracovníky SPC     

2017                            Když matematika baví, aneb rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni

2016                            Nástavbový kurz Bazální stimulace

2016                            Žák s vývojovou dysfázií na II. stupni základní školy

2014                            Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen Terapie

2014                            Kurz Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

2012                            Kurz Bazální stimulace

2012                            Kurz Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů

2009                            Kurz Cyklus arteterapeutických seminářů

2008                            Kurz  Kinestetická mobilizace, modul 1, modul 2

2008                            Kurz Základy výrazových-arte technik

2007                            Kurz Úvod do řízení a supervize

2004                            Sociálně psychologický výcviku I., II.

speciální pedagog – tyfloped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Zuzana Konečná

Studium:

2019 – 2021 Speciální pedagogika – oftalmopedie, Masarykova Univerzita, Brno (navazující magisterský program)

2016 –  2019 Speciální pedagogika předškolního věku a učitelství pro MŠ, Univerzita Palackého, Olomouc (bakalářský program)

2011 – 2015 Pedagogické lyceum, Havířov

Zaměstnání:

Nyní:

ZŠ pro děti s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2 – Speciální pedagog SPC, zrakový terapeut SPC

SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara – speciální pedagog – tyfloped

Odborná příprava, kurzy:

2022 Akreditovaný kvalifikační kurz IPVZ – Zrakový terapeut

2018 Kurz bazální stimulace

2018 Základy znakového českého jazyka (Unie Neslyšících v Olomouci)

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, terapie a reedukace dětí a žáků s diagnostikovaným zrakovým postižením.

Odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.

Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.

Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.

Seznámení pedagogů a dalších osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.

Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu.

Nácvik práce s optickými pomůckami.

Příprava na čtení a psaní bodového písma.

Dopomoc s výběrem školy (MŠ, ZŠ, SŠ).

Inkluze dětí a žáků se zrakovým postižením do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ.

Zařazení dětí a žáků se zrakovým postižením do speciálních škol (školy dle § 16 odst. 9 Školského zákona.

Zpracování zpráv a doporučení pro nastavení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte nebo žáka v souladu s platnou legislativou.

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

Proškolení odborníků ŠPZ pro PUP MZ, 2023

psycholog

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Iva Koňaříková

Studium:
Pedagogika na FF UK Praha, ukončeno státní zkouškou v r. 2000
Psychologie na FF UK Praha, ukončeno st. zkouškou z klinické psychologie v r. 2003

Zaměstnání:
Jedličkův ústav (2011) – asistent pedagoga u žáků s tělesným a kombinovaným postižením
ZŠ TGM Ruzyně (2011 – 2012) – asistent pedagoga u žáků s lehkým mentálním postižením, PAS (Aspergerův syndrom)
PPP pro Prahu 11 a 12, pracoviště Modřany (od 2012 dosud) – psycholog
SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara (od 2018 dosud) – psycholog

Činnosti v SPC:
Psychologická diagnostika u dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, případně u klientů s vícečetným postižením.
Integrace dětí, žáků, studentů s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ, SŠ.
Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtížích dětí, žáků a studentů.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) u žáků s SPU, NUV 2012.

Vzdělávací program MŠMT Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, NUV 2013.

Kurz Duševní onemocnění u dětí (depistáž, možnosti pomoci), Fokus Praha 2015.

Vzdělávací program Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, matematických schopností a dovedností (varianta pro ŠPZ), PPP Brno 2016.

Vzdělávací program Syndrom CAN (zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou, Dětské krizové centrum 2017.

Kurz seznamující s užíváním testů SON-R a IDS, NUV 2018.

Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na předškolní věk, PhDr. Krejčířová, NUV 2019.

Zaškolení v užívání psychodiagnostických metody ACFS, PhDr. Krejčová, Ph.D., DYS – centrum, Praha, 2019.

Školící a výcvikový kurz IDS – P (Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti), Hogrefe – Testcentrum, 2019.

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

psycholog

Rozbalovač akordeonu
Bc. Denisa Macháčková

Studium:

Bakalářské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2019 – 2022)

Navazující magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2022 – současnost)

 

Zaměstnání:

Člověk v tísni – komunitní pracovnice, pracovnice v předškolním klubu (2022 – současnost)

SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara – psycholog (2023 – současnost)

 

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Úvod do problematiky práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím (2021)

Práce s traumatem u dětí (2021)

Podpora pozitivního chování dětí – PBIS (2022)

psycholog

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Anežka Petrásková

Studium:

2009 – 2012 – Pedagogické lyceum, Evropská, Praha 6 – středoškolské vzdělání ukončené MZK

2013 – 2016 – Pedagogická fakulta JU, bakalářský studijní program – obor Psychologie SZZ – vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, obecná psychologie, metodologie

2016 – 2019 – Filozofická fakulta UP, magisterský studijní program – obor Psychologie SZZ – klinická psychologie, pedagogická psychologie

2016 – současnost  – Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program – obor Arteterapie

Zaměstnání:

9/2020 – současnost – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – psycholog

8/2017 – 1/2020 – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o. – Arteterapeutický ateliér – psycholog, arteterapeut

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, se specifickými poruchami učení rezultujících z NKS.

Vyšetření školní zralosti.

Poradenství rodičům a učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při výukových obtížích dětí a žáků.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Kurz WISC-III  (Hogrefe Testcentrum)

Kurz IDS  (Hogrefe Testcentrum)

Kurz SON–R 2½ – 7  (Hogrefe Testcentrum)

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Petra Plachá

Studium:

2015 – 2018 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, bakalářské studium, obor speciální pedagogika, SZZ logopedie, surdopedie, inkluzivní pedagogika

2018 – 2020 Pedagogická fakulta Masarykovy univerziry v Brně,  navazující magisterské studium, obor speciální pedagogika – komunikační techniky, SZZ: logopedie, surdopedie, pedagogika a psychologie, strategie ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu poradenských služeb

Zaměstnání:

2018 – dosud Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped
2014 – dosud Mateřská škola Lety u Dobřichovic, učitelka, logoped
2010 – 2014 Školička Pikolín, asistent pedagoga, učitelka

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).
Logopedické depistáže.
Logopedické konzultace v MŠ.
Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.
Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, NIDV Praha.
Kurz pro asistenty pedagoga, Nová škola o.p.s., VOŠ pedagogická Svatý Jan pod skalou.
Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center, Národní ústav pro vzdělávání.

KUPOZ – Program pro rozvoj pozornosti (Mgr. Krankusová).

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, akreditovaný vzdělávací kurz.

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro ŠPZ (PPP Brno).

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro ŠPZ.

Podpůrná opatření u žáků s SPU, Dyscentrum Praha z. ú.

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

Proškolení odborníků ŠPZ pro PUP MZ, 2023

2020 -2023 Specializační vzdělávání logopedů ve školství

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Barbora Poláková

Studium:

2011 – 2015 – Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

2015 – 2018 – Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika (SZZ – logopedie, psychopedie, psychologie)

2018 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – studium surdopedie v rámci celoživotního vzdělávání

2018 – 2020 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika, specializace – logopedie, surdopedie (SZZ – logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení, pedagogika a psychologie)

2020 Diagnostika školní připravenosti (PPP Brno)

2020 Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (PPP Brno)

2021 Diagnostika matematických schopností a dovedností (PPP Brno)

Zaměstnání:

9/2020 – dosud – Speciálně pedagogické centrum – Střední a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha – speciální pedagog (logoped)

9/2019 – 3/2020 – Asistent pedagoga, MŠ Pohádka, Bratří Pelíšků 7, Brno

11/2018 – 8/2019 – Asistent pedagoga, ZŠ Masarova, Brno

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ.

Inkluze žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ, leden 2023

Proškolení odborníků ŠPZ pro PUP MZ, 2023