241 726 334 info@aklar.cz

Pracovnice SPC

Motto:

“Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné”
(Antoine de Saint-Exupéry).

speciální pedagog – logoped, vedoucí SPC

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

Studium:

Gymnázium
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, magisterský studijní program – obor Učitelství odborně uměleckých
předmětů (SZZ psychologie a pedagogika, teorie výtvarné kultury, dějiny umění a kultury)
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, navazující magisterský studijní program – obor Speciální
pedagogika (SZZ speciálně pedagogická diagnostika a prognostika, speciální pedagogika a poradenství,
speciální didaktika vzdělávacích oblastí speciální základní školy, psychopedie)
Filozofická fakulta UK, Praha, studium pro výchovné poradce
Pedagogická fakulta UP v Olomouci, specializační studium Speciální pedagogika – logopedie, surdopedie

Zaměstnání:

Speciálně pedagogické centrum – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – speciální pedagog
Pedagogicko psychologická poradna Lexik – speciální pedagog, zástupkyně ředitelky
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – speciální pedagog, zástupkyně ředitelky
MŠ Happy Hippos Praha 10, ZŠ profesora Švejcara Praha 4, ZŠ K Dolům Praha 4 – pedagogická činnost
Pojištovna Generali, Praha 2 – marketingová a manažerská činnost
Architektonické studio Fictivedesign, Praha 1: senior grafik, art director
Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení
Logopedické depistáže
Logopedické konzultace
Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ
Inkluze žáků s SPU (rezultujících z NKS) do běžných typů ZŠ a SŠ
Odborná příprava, kurzy, zkušenosti
Elkonin rozvoj jazykových schopností
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Krizová intervence pro psychoterapeuty
Psychoterapie ve školství
dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii
HYPO – prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku
Žák ZŠ s vývojovou dysfázií
ROPRATEM
Vývojová diagnostika II
Inspirační seminář dynamická diagnostika LPAD
Seminář Žák s problematickým chováním – možnosti řešení
Orientační logopedické vyšetření
Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS
Baterie testů fonologických schopností a dovedností 6. – 9. ročník BDTG 2
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
Feuersteinovo instrumentální obohacování – metody rozvoje kognitivních funkcí, certifikace FIE
Basic, FIE I, FIE II
Screening poruch autistického spektra pomoí nástrojů CAST a CARS
Kurz dynamické diagnostiky LPAD
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob
KUMOT, program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností
Kurz Práce s dětskou kresbou
Diagnostika struktury matematických schopností a dovedností DISMAS
Výcvik ABA, Masarykova univerzita Brno, aplikovaná behaviorální terapie
Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností 2. – 5. ročník
Diagnostika školní připravenosti
Diagnostika matematických schopností dovedností českého jazyka 1. – 2., 3. – 4. ročník
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 1. -2., 3. – 4. ročník
Kurz pro pracovníky PPP
ACFS, zaškolení v užívání dg. nástroje
Signály SPU na počátku školní docházky
Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty OSPOD
Žáci s vývojovou dysfázií
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík
Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ
Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii
Komunikace školy s rodiči I, II
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství
Školní intervenční program INPP, terapie neuromotorické nezralosti
Vzdělávací program školní šikanování, odměny a tresty ve škole
Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. st. ZŠ
Dysvet kurz o projevech a důsledcích dyslexie pro cílovou skupinu pedagogů, manažerů a
personalistů
Podpora při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

psycholog 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Bohdana Boudová

Studium:

2018 – 2020
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Psychologie, magisterský studijní program

2015 – 2018
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Psychologie, bakalářský studijní program

2008 – 2012
SOŠ Svaté Zdislavy v Praze, obor Sociálně správní činnost 

Zaměstnání:

11/2020 – současnost
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – psycholog

3/2016 – současnost
Dětská česko-anglická skupina Mraveneček – učitelka

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí s narušenou komunikační schopností, u dětí se zrakovým postižením, se specifickými poruchami učení rezultujících z NKS.

Vyšetření školní zralosti.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích žáků.

Terapeutické konzultace v případě emočních, sociálních, osobních či vztahových problémů.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky – v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

9/2015 – současnost
Psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na klienta (PCA)

3/2016
Skupinová a individuální práce u dětí a mládeže s poruchami chování (víkendový seminář)

Zaškolení v užívání diagnostických metod:

4/2021 Diagnostika školní připravenosti pro školská poradenská zařízení; PPP Brno

4/2021 Inteligenční neverbální test SON–R 2½ – 7; Národní pedagogický institut České republiky

6/2021 Inteligenční a vývojová škála IDS; Hogrefe Testcentrum

6/2021 WISC III; Hogrefe Testcentrum

speciální pedagog – logoped

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Václava Havelcová

Studium:

Gymnázium

Pedagogická fakulta UK Praha – Magisterský studijní program – Speciální pedagogika (SZZ Logopedie, Somatopedie)

Zaměstnání:

Učitelka – Mateřská škola Zázvorkova, Praha 5

Učitelka – speciální pedagog – Mateřská škola Mezi školami, Praha 5

Asistent pedagoga – Základní škola Dědina, Praha 6

Speciální pedagog – poradenství při Mateřském centru Rudňáček

Logoped – SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara , Praha 4

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, terapie dětí s narušenou komunikační schopností

Logopedické depistáže

Logopedické konzultace v MŠ

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů škol a ZŠ

Rozvoj grafomotorických dovedností

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Kurz rozvoje grafomotoriky (RNDr. Fejfarová) 2007.

Uvedení do problematiky PAS (PhDr. Thorová) 2011.

Senzomotorické cvičení (Mgr. Hřebíková) 2017.

Percepční a motorické oslabení ve školní praxi (Mgr. Bubeníčková) 2016.

Kurz  – Žáci s vývojovou dysfázií (Mgr.Klenková) 2018.

Kurz MaTeRS (NUV) 2019.

Kurz KUPOZ (Mgr. Krankusová) 2019.

speciální pedagog- logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Věra Havlíková

Studium:

2020 Diagnostika školní připravenosti (PPP Brno)

2020 Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (PPP Brno)

2021 Diagnostika matematických schopností a dovedností (PPP Brno)

2017-2019       Speciální pedagogika, PedF UK, Praha (navazující magisterské studium)

2014-2017       Speciální pedagogika, PedF UK, Praha (bakalářské studium)

2010-2014       Gymnázium Benešov

Zaměstnání:

Nyní                 SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara – speciální pedagog – logoped

2018-2020       SŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5 – vychovatelka

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie)

Logopedické depistáže

Logopedické konzultace v MŠ

Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ

Inkluze žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

2019    Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD., PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.)

2019    Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (PaedDr. Alena Tichá, PhD.)

2016    Muzikoterapie, ACZ, spol. s r.o. (Květa Hurfáková)

 

Sociální pracovnice

Rozbalovač akordeonu
Jitka Janišová

Studium:

1981 – 1986 – gymnázium a sociálně právní nástavba v Praze

Zaměstnání:

2005 – dosud – sociální pracovnice v SPC

1990 – 2016 – sociální pracovnice v PPP

1986 – 1990 – personalistka v Metroprojektu

Činnosti v SPC:

Provádím v případě potřeby rodinnou a sociální anamnézu klienta v péči SPC.

Vykonávám základní sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, pomoc při jejich vyřizování.

Předávám kontakty na organizace, soc. služby, školy… zaměřené na cílovou skupinu.

Spolupracuji se zainteresovanými organizacemi (školy, PPP, SPC, OPD a dalšími, kteří nějakým způsobem jsou ve vztahu ke klientovi).

Zajišťuji administrativní práce spojené s chodem SPC.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Doplňující kurz pro sociální pracovníky – 2016

Sociálně právní minimum – zaměřené na sociální dávky  –  2015

Základní kurz krizové intervence – 2014

Vzdělávání v problematice domácího násilí – 2006 – 2012

Kurz pro sociální pracovníky SPC – 2006

Ostrov rodiny – 2004

Syndrom CAN – 2018

Manipulativní chování a jak se mu bránit – 2018

Jak zvládat emoce – 2019

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Pavlína Kadlecová

Studium:

Gymnázium

Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program – obor integrované studium speciální pedagogiky, poradenství, tyflopedie, etopedie, psychopedie, později rozdílové studium speciální pedagogiky- obor logopedie

Zaměstnání:

Psychoped v SPC při MŠ Sluníčko, Praha 5.

Učitelka ve speciální třídě pro zrakově postižené děti v MŠ Horáčkova, Praha 4.

Speciální pedagog v PPP pro Prahu 9.

Speciální pedagog – SPC pro děti s vadami řeči a zraku – nyní SPC při SŠ a MŠ A. Klara.

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Rozvoj grafomotorických dovedností.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I (PedF UK v Praze).

Senzomotorická cvičení (Mgr. Hřebíková, Praha).

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (o. s. PRODYS).

Percepční a motorická oslabení v praxi (o. s. PRODYS).

Metodiky dysfázie (PaedDr. Kutálková).

Energetické systémy člověka a jejich využití v logopedické praxi (Mgr. Tabačíková Praha).

Podpůrná opatření u žáků s SPU (PhDr. Michalová).

 

Metodiky mutismu (PaedDr. Kutálková).

 

VOKS – Výměnný komunikační systém.

 

Vývojové motorické poruchy řeči u dětí.

 

Alternativní způsoby komunikace.

 

Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií.

 

SPU a výuka matematiky.

 

Čtení baví každého – prevence SPU na počátku školní docházky.

 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní.

 

Test mapující připravenost pro školu – MaTeRS.

psycholog

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Iva Koňaříková

Studium:
Pedagogika na FF UK Praha, ukončeno státní zkouškou v r. 2000
Psychologie na FF UK Praha, ukončeno st. zkouškou z klinické psychologie v r. 2003

Zaměstnání:
Jedličkův ústav (2011) – asistent pedagoga u žáků s tělesným a kombinovaným postižením
ZŠ TGM Ruzyně (2011 – 2012) – asistent pedagoga u žáků s lehkým mentálním postižením, PAS (Aspergerův syndrom)
PPP pro Prahu 11 a 12, pracoviště Modřany (od 2012 dosud) – psycholog
SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara (od 2018 dosud) – psycholog

Činnosti v SPC:
Psychologická diagnostika u dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, případně u klientů s vícečetným postižením.
Integrace dětí, žáků, studentů s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ, SŠ.
Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtížích dětí, žáků a studentů.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) u žáků s SPU, NUV 2012.

Vzdělávací program MŠMT Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, NUV 2013.

Kurz Duševní onemocnění u dětí (depistáž, možnosti pomoci), Fokus Praha 2015.

Vzdělávací program Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, matematických schopností a dovedností (varianta pro ŠPZ), PPP Brno 2016.

Vzdělávací program Syndrom CAN (zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou, Dětské krizové centrum 2017.

Kurz seznamující s užíváním testů SON-R a IDS, NUV 2018.

Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na předškolní věk, PhDr. Krejčířová, NUV 2019.

Zaškolení v užívání psychodiagnostických metody ACFS, PhDr. Krejčová, Ph.D., DYS – centrum, Praha, 2019.

Školící a výcvikový kurz IDS – P (Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti), Hogrefe – Testcentrum, 2019.

psycholog

Rozbalovač akordeonu
PhDr. Božena Kuklová

Studium:

KSZŠ v Praze, ukončeno maturitní zkouškou

FF UK Praha, psychologie, specializace klinická psychologie, titul. PhDr.

Zaměstnání:

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10, psycholog

Vedení rozvojové skupiny adolescentů s nácvikem sociálních dovedností, PPP pro Prahu 10

Vinohradská nemocnice, ORL klinika

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, případně u klientů s vícečetným postižením.

Integrace dětí, žáků, studentů s NKS do běžných tříd do běžných typů MŠ, ZŠ, SŠ.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtíží dětí, žáků a studentů.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Kurz drogové prevence
KUMOT
Využití psychoher v práci s problematickou třídou
Základy krizové intervence v poradenství
Školitel začínajících psychologů pedagogicko psychologických poraden
Kurz arteterapie
Focusing
Práce se sny v Gestaltterapii
Základy grafologie
Použití Lüsherova barvového testu
Konverzační a kooperativní hypnoterapie – Ericksonovský přístup
Kurz práce s výchovnými problémy ve třídě
Výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřeného na člověka (PCA)
Výcvik terapeutických rodinných systémů
Nácvik autogenního tréninku pro pedagogy
Syndrom CAN, Dětské krizové centrum, Praha
Školicí a výcvikový kurz IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5 – 10 let
Školicí a výcvikový kurz TAT a odvozené metody
Nedirektivní terapie hrou, supervizní kurz

 

speciální pedagog – tyfloped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Marie Kulhavá

Studium:

Střední zdravotnická škola – obor Všeobecná sestra

Magisterský studijní program – Speciální pedagogika, ve studijním oboru Učitelství na speciálních školách (psychopedie, tyflopedie, speciální výtvarná výchova), PedF UK, Praha

Zaměstnání:

Učitelka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o. p.s. v Pardubicích.

Učitelka základní školy v Základní a mateřské škole Rybitví.

Vychovatelka ve speciální škole Jaroslava Ježka v Praze.

 Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.

Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.

Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.

Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se

zrakovým postižením.

Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.

Rozvoj předškolních dovedností u dětí.

Příprava na čtení a psaní bodového písma.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením).

Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra.

Metody výuky Počtů.

Hry a matematika na 1. Stupni ZŠ.

Metody výuky Čtení a Psaní.

Metody výuky Smyslové výchovy a Věcného učení.

Metody výuky v rehabilitačním vzdělávacím programu.

Umělecká výchova a arteterapie.

Kurz základní znalosti Montessori pedagogiky.

Informativní kurz Montessori pedagogiky.

Tematické projekty v MŠ Montessori.

Specifika výuky tělesné výchovy zrakově postižených žáků.

Odborné zaškolení pro pracovníky SPC v použití sady testů LEA SYMBOLS®.

Dynamická diagnostika zrakových funkcí pomocí In sight testu.

Diagnostika zrakových funkcí jako prostředek k efektivnímu využití zraku při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým a kombinovaným postižením.

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením).

Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

Předbraillská příprava a výuka čtení a psaní Braillova písma.

Základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu.

Rozšiřující informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu.

speciální pedagog – tyfloped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Pavla Marková

Studium:
2000 – 2004 – Gymnázium U Libeňského zámku, Praha 8 – maturitní zkouška
2005 – 2010 – Pedagogická fakulta UK – Magisterský studijní program: Speciální pedagogika-učitelství na speciálních školách
2010 – 2011 – Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení
2015 – 2018 – Pedagogická fakulta UK – akreditovaný program celoživotního vzdělávání, Specializace v pedagogice: speciální pedagogika pro učitele

 

Zaměstnání:
2005 – 2010 – SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská Praha 10 – detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – učitelka
2011 – 2014 – SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská Praha 10 – detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – zástupkyně ředitele
2/2015 – dosud – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – vedoucí vychovatelka

 

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika, terapie a reedukace dětí a žáků s diagnostikovaným zrakovým postižením.
Odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.
Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.
Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.
Seznámení pedagogů a dalších osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.
Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.
Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu.
Nácvik práce s optickými pomůckami.
Příprava na čtení a psaní bodového písma.

Dopomoc s výběrem školy (MŠ, ZŠ, SŠ).

Inkluze dětí a žáků se zrakovým postižením do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ.

Zařazení dětí a žáků se zrakovým postižením do speciálních škol (školy dle § 16 odst. 9 Školského zákona.

Zpracovávání zpráv a doporučení pro nastavení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte nebo žáka v souladu s platnou legislativou.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Odborné zaškolení pro pracovníky SPC v použití sady testů LEA SYMBOLS.

Dynamická diagnostika zrakových funkcí pomocí In sight testu.
Vzdělávací program pro stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění.

Diagnostika zrakových funkcí jako prostředek k efektivnímu využití zraku při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým a kombinovaným postižením.
Vzdělávací program pro základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu.
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením).

Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

psycholog

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Anežka Petrásková

Studium:

2009 – 2012 – Pedagogické lyceum, Evropská, Praha 6 – středoškolské vzdělání ukončené MZK

2013 – 2016 – Pedagogická fakulta JU, bakalářský studijní program – obor Psychologie SZZ – vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, obecná psychologie, metodologie

2016 – 2019 – Filozofická fakulta UP, magisterský studijní program – obor Psychologie SZZ – klinická psychologie, pedagogická psychologie

2016 – současnost  – Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program – obor Arteterapie

Zaměstnání:

9/2020 – současnost – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – psycholog

8/2017 – 1/2020 – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o. – Arteterapeutický ateliér – psycholog, arteterapeut

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, se specifickými poruchami učení rezultujících z NKS.

Vyšetření školní zralosti.

Poradenství rodičům a učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při výukových obtížích dětí a žáků.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Kurz WISC-III  (Hogrefe Testcentrum)

Kurz IDS  (Hogrefe Testcentrum)

Kurz SON–R 2½ – 7  (Hogrefe Testcentrum)

speciální pedagog- logoped

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Eva Petrášková

Studium:

2020 Diagnostika školní připravenosti, PPP Brno

2020 Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, PPP Brno

2020 Dyskalkulie – reedukace – mladší a starší školní věk, DYS-centrum

2021 Diagnostika matematických schopností a dovedností, PPP Brno

2018-2021 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika, magisterské studium

2020 – Program Erasmus+, Mid Sweden University, Pedagogics – Education course

2015 – 2018 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Speciální pedagogika předškolního věku a učitelství pro mateřské školy, SZZ logopedie a surdopedie, bakalářské studium

Zaměstnání:

2020 – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – speciální pedagog – logoped

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (na podkladě vývojové dysfázie)

Logopedické depistáže

Logopedické konzultace v MŠ

Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ

Inkluze žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

2019 Myofunkční terapie, kazuistický seminář, Soukromá klinika LOGO s.r.o.

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Petra Plachá

Studium:

2015 – 2018 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, bakalářské studium, obor speciální pedagogika, SZZ logopedie, surdopedie, inkluzivní pedagogika

2018 – 2020 Pedagogická fakulta Masarykovy univerziry v Brně,  navazující magisterské studium, obor speciální pedagogika – komunikační techniky, SZZ: logopedie, surdopedie, pedagogika a psychologie, strategie ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu poradenských služeb

Zaměstnání:

2018 – dosud Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped
2014 – dosud Mateřská škola Lety u Dobřichovic, učitelka, logoped
2010 – 2014 Školička Pikolín, asistent pedagoga, učitelka

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).
Logopedické depistáže.
Logopedické konzultace v MŠ.
Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.
Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, NIDV Praha.
Kurz pro asistenty pedagoga, Nová škola o.p.s., VOŠ pedagogická Svatý Jan pod skalou.
Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center, Národní ústav pro vzdělávání.

KUPOZ – Program pro rozvoj pozornosti (Mgr. Krankusová).

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, akreditovaný vzdělávací kurz.

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro ŠPZ (PPP Brno).

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro ŠPZ.

Podpůrná opatření u žáků s SPU, Dyscentrum Praha z. ú.

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Barbora Poláková

Studium:

2011 – 2015 – Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

2015 – 2018 – Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika (SZZ – logopedie, psychopedie, psychologie)

2018 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – studium surdopedie v rámci celoživotního vzdělávání

2018 – 2020 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika, specializace – logopedie, surdopedie (SZZ – logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení, pedagogika a psychologie)

2020 Diagnostika školní připravenosti (PPP Brno)

2020 Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (PPP Brno)

2021 Diagnostika matematických schopností a dovedností (PPP Brno)

Zaměstnání:

9/2020 – dosud – Speciálně pedagogické centrum – Střední a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha – speciální pedagog (logoped)

9/2019 – 3/2020 – Asistent pedagoga, MŠ Pohádka, Bratří Pelíšků 7, Brno

11/2018 – 8/2019 – Asistent pedagoga, ZŠ Masarova, Brno

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ.

Inkluze žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

speciální pedagog – tyfloped

Rozbalovač akordeonu
Bc. Jiřina Závěrková

Studium:

2020 – nyní     Speciální pedagogika, PedF UK, Praha (navazující magisterské studium)    

2017 – 2020    Speciální pedagogika, PedF UK, Praha (bakalářské studium)

2013 – 2017    Střední pedagogická škola Znojmo

Zaměstnání:

Nyní                 SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara – speciální pedagog – tyfloped

2019 – 2021    Základní škola J. Gutha – Jarkovského – asistent pedagoga

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.

Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy. Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.

Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením. Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.

Rozvoj předškolních dovedností u dětí.

Příprava na čtení a psaní bodového písma.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením).

Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.