241 726 334 info@aklar.cz

Pracovnice SPC

Motto:

“Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné”
(Antoine de Saint-Exupéry).

speciální pedagog – logoped, vedoucí SPC

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Petra Mikešová

Studium:
1996 – 2004 – Gymnázium Budějovická, Praha 4 – středoškolské vzdělání ukončené MZK
2005 – 2009 – Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program – obor Speciální pedagogika SZZ: speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
2013 – 2014 – Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Zaměstnání:
10/2014 – dosud – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – speciální pedagog
1/2013 – dosud – Speciálně pedagogické centrum – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – speciální pedagog (logoped)
9/2011 – 9/2014 – Mateřská škola a Základní škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – učitelka
9/2009 – 4/2013 – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – učitelka

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).
Logopedické depistáže.
Logopedické konzultace v MŠ.
Inkluze dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ a SŠ.
Inkluze žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
KUPOZ – Program pro rozvoj pozornosti (Mgr. Krankusová).
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (Mgr. Bubeníčková).
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (Mgr. Bubeníčková).
Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – logopedická diagnostika a terapie (ALOS, o.s.).
Senzomotorická cvičení (Mgr. Hřebíková).
Dysfázie – možnosti reedukace ve zdravotnictví a školství (PaedDr. Kutálková, LSMS).
Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina (ALOS, o.s.).
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (NÚV).
Program pro rozvoj pracovního tempa – ROPRATEM (DYS – centrum Praha, z.ú.).
Mutismus (PaedDr. Dana Kutálková, LSMS).
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (DYS – centrum Praha, z.ú.).
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro ŠPZ (PPP Brno).
Diagnostika mat. schopností a dovedností, varianta pro ŠPZ (PPP Brno).
Diagnostika struktury mat. schopností (NÚV).
Matematika názorně nejen pro dyskalkuliky (PPP pro Prahu 10).
Dyslexie a dysortografie prakticky (DYS – centrum Praha, z.ú.).

psycholog 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Martina Blažková

Studium:
9/2011 – 1/2017
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, magisterský studijní program

Zaměstnání:
3/2017 – současnost
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – psycholog
4/2017 – současnost
Základní škola U Roháčových kasáren – školní psycholog
3/2016 – 8/2017
Linka bezpečí – krizový intervent

Činnosti v SPC:
Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku a specifickými poruchami učení, případně u klientů s vícečetným postižením.
Vyšetření školní zralosti.
Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtížích žáků.
Terapeutické konzultace v případě emočních, sociálních, osobních či vztahových problémů.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.
Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
10/2016 – současnost Psychoterapeutický výcvik Hermés solutions training (strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie) (HERMÉS Group Praha)
7/2018 Spolu a jinak ve vzdělávání (Mansio v.o.s.)
11/2012-5/2013 Kurz krizové intervence (Déčko Liberec z.s.)

speciální pedagog – logoped

 

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Václava Havelcová

Studium:
Gymnázium
Pedagogická fakulta UK Praha – Magisterský studijní program – Speciální pedagogika (SZZ Logopedie, Somatopedie)

Zaměstnání:
Učitelka – Mateřská škola Zázvorkova, Praha 5
Učitelka – speciální pedagog – Mateřská škola Mezi školami, Praha 5
Asistent pedagoga – Základní škola Dědina, Praha 6
Speciální pedagog – poradenství při Mateřském centru Rudňáček
Logoped – SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara , Praha 4

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika, terapie dětí s narušenou komunikační schopností
Logopedické depistáže
Logopedické konzultace v MŠ
Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů škol a ZŠ
Rozvoj grafomotorických dovedností

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Kurz rozvoje grafomotoriky (RNDr. Fejfarová) 2007
Uvedení do problematiky PAS (PhDr. Thorová) 2011
Senzomotorické cvičení (Mgr. Hřebíková) 2017
Percepční a motorické oslabení ve školní praxi (Mgr. Bubeníčková) 2016
Kurz – Žáci s vývojovou dysfázií (Mgr.Klenková) 2018

Sociální pracovnice

Rozbalovač akordeonu
Jitka Janišová

Studium:
1981 – 1986 – gymnázium a sociálně právní nástavba v Praze

Zaměstnání:
2005 – dosud – sociální pracovnice v SPC
1990 – 2016 – sociální pracovnice v PPP
1986 – 1990 – personalistka v Metroprojektu

Činnosti v SPC:
Provádím v případě potřeby rodinnou a sociální anamnézu klienta v péči SPC.
Vykonávám základní sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, pomoc při jejich vyřizování.
Předávám kontakty na organizace, soc. služby, školy… zaměřené na cílovou skupinu.
Spolupracuji se zainteresovanými organizacemi ( školy, PPP, SPC, OPD a dalšími, kteří nějakým způsobem jsou ve vztahu ke klientovi).
Zajišťuji administrativní práce spojené s chodem SPC.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Doplňující kurz pro sociální pracovníky – 2016
Sociálně právní minimum – zaměřené na sociální dávky – 2015
Základní kurz krizové intervence – 2014
Vzdělávání v problematice domácího násilí – 2006 – 2012
Kurz pro sociální pracovníky SPC – 2006
Ostrov rodiny – 2004

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Pavlína Kadlecová

Studium:
Gymnázium
Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program – obor integrované studium speciální pedagogiky, poradenství, tyflopedie, etopedie, psychopedie, později rozdílové studium speciální pedagogiky- obor logopedie

Zaměstnání:
Psychoped v SPC při MŠ Sluníčko, Praha 5.
Učitelka ve speciální třídě pro zrakově postižené děti v MŠ Horáčkova, Praha 4.
Speciální pedagog v PPP pro Prahu 9.
Speciální pedagog – SPC pro děti s vadami řeči a zraku – nyní SPC při SŠ a MŠ A. Klara.

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Logopedické depistáže.
Logopedické konzultace v MŠ.
Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.
Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.
Rozvoj grafomotorických dovedností.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Trénink jazykových schopností podle Elkonina I (PdF UK v Praze).
Senzomotorická cvičení ( Mgr. Hřebíková, Praha).
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (o. s. PRODYS).
Percepční a motorická oslabení v praxi ( o. s. PRODYS).
Metodiky dysfázie (PaedDr. Kutálková).
Energetické systémy člověka a jejich využití v logopedické praxi (Mgr. Tabačíková Praha).

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Gabriela Klosová

Studium:
2016 – 2018 OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika, navazující magisterské studium, SZZ logopedie/surdopedie
2013 – 2016 OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
1998 – 2003 UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ
1994 – 1996 Sociálně právní akademie, Ostrava, Sociální práce, ukončeno maturitní zkouškou

Zaměstnání:
2018 – dosud Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped
2017 – 2018 ZŠ a ZUŠ Jesenice, p. o., K Rybníku 800, Jesenice, učitelka/speciální pedagog
2017 Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, speciální pedagog/sociální pracovnice
2003 – 2016 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, p. o., Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, učitelka odborných předmětů
1997 – 1998 Pedagogicko-psychologická poradna III, Ostrčilova 1, Moravská Ostrava, sociální pracovnice

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení
Logopedické depistáže.
Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.
Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.
Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku a specifickými poruchami učení, případně u klientů s vícečetným postižením.
Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtížích žáků.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
2019 Mutismus
2018 Hodnocení žáka se SVP
2018 Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní; varianta pro ŠPZ s rozšířeným rozborem psychometrických vlastností testu
2018 Diagnostika struktury matematických schopností
2018 Kurz pro začínající pracovníky SPC
2017 Když matematika baví, aneb rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni
2016 Nástavbový kurz Bazální stimulace
2016 Žák s vývojovou dysfázií na II. stupni základní školy
2014 Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen Terapie
2014 Kurz Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
2012 Kurz Bazální stimulace
2012 Kurz Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů
2009 Kurz Cyklus arteterapeutických seminářů
2008 Kurz Kinestetická mobilizace, modul 1, modul 2
2008 Kurz Základy výrazových-arte technik
2007 Kurz Úvod do řízení a supervize
2004 Sociálně psychologický výcviku I., II.

 

 

 

psycholog

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Iva Koňaříková

Studium:
Pedagogika na FF UK Praha, ukončeno státní zkouškou v r. 2000
Psychologie na FF UK Praha, ukončeno st. zkouškou z klinické psychologie v r. 2003

Zaměstnání:
Jedličkův ústav (2011) – asistent pedagoga u žáků s tělesným a kombinovaným postižením
ZŠ TGM Ruzyně (2011 – 2012) – asistent pedagoga u žáků s lehkým mentálním postižením, PAS (Aspergerův syndrom)
PPP pro Prahu 11 a 12, pracoviště Modřany (od 2012 dosud) – psycholog
SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara (od 2018 dosud) – psycholog

Činnosti v SPC:
Psychologická diagnostika u dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, případně u klientů s vícečetným postižením.
Integrace dětí, žáků, studentů s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ, SŠ.
Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtížích dětí, žáků a studentů.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) u žáků s SPU, NUV 2012
Vzdělávací program MŠMT Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, NUV 2013
Kurz Duševní onemocnění u dětí (depistáž, možnosti pomoci), Fokus Praha 2015
Vzdělávací program Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, matematických schopností a dovedností (varianta pro ŠPZ), PPP Brno 2016
Vzdělávací program Syndrom CAN (zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou, Dětské krizové centrum 2017
Kurz seznamující s užíváním testů SON-R a IDS, NUV 2018
Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na předškolní věk, PhDr. Krejčířová, NUV 2019

speciální pedagog – tyfloped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Marie Kulhavá

Studium:
Střední zdravotnická škola – obor Všeobecná sestra
Magisterský studijní program – Speciální pedagogika, ve studijním oboru Učitelství na speciálních školách (psychopedie, tyflopedie, speciální výtvarná výchova), PedF UK, Praha

Zaměstnání:
Učitelka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o. p.s. v Pardubicích.
Učitelka základní školy v Základní a mateřské škole Rybitví.
Vychovatelka ve speciální škole Jaroslava Ježka v Praze.

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika, odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.
Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.
Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.
Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se
zrakovým postižením.
Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.
Rozvoj předškolních dovedností u dětí.
Příprava na čtení a psaní bodového písma.
Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením).
Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra.
Metody výuky Počtů.
Hry a matematika na 1. Stupni ZŠ.
Metody výuky Čtení a Psaní.
Metody výuky Smyslové výchovy a Věcného učení.
Metody výuky v rehabilitačním vzdělávacím programu.
Umělecká výchova a arteterapie.
Kurz základní znalosti Montessori pedagogiky.
Informativní kurz Montessori pedagogiky.
Tematické projekty v MŠ Montessori.
Specifika výuky tělesné výchovy zrakově postižených žáků.
Odborné zaškolení pro pracovníky SPC v použití sady testů LEA SYMBOLS®.
Dynamická diagnostika zrakových funkcí pomocí In sight testu.
Diagnostika zrakových funkcí jako prostředek k efektivnímu využití zraku při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým a kombinovaným postižením.
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením).
Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.
Předbraillská příprava a výuka čtení a psaní Braillova písma.
Základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu.
Rozšiřující informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu.

speciální pedagog – tyfloped

Rozbalovač akordeonu
Mgr. Pavla Marková

Studium:
2000 – 2004 – Gymnázium U Libeňského zámku, Praha 8 – maturitní zkouška
2005 – 2010 – Pedagogická fakulta UK – Magisterský studijní program: Speciální pedagogika-učitelství na speciálních školách
2010 – 2011 – Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení
2015 – 2018 – Pedagogická fakulta UK – akreditovaný program celoživotního vzdělávání, Specializace v pedagogice: speciální pedagogika pro učitele

Zaměstnání:
2005 – 2010 – SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská Praha 10 – detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – učitelka
2011 – 2014 – SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská Praha 10 – detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – zástupkyně ředitele
2/2015 – dosud – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – vedoucí vychovatelka

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika, odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.
Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.
Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.
Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.
Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.
Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu.
Nácvik práce s optickými pomůckami.
Příprava na čtení a psaní bodového písma.
Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.
Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Odborné zaškolení pro pracovníky SPC v použití sady testů LEA SYMBOLS
Vzdělávací program pro stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění
Vzdělávací program pro základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zrakovým postižením)

speciální pedagog – logoped

Rozbalovač akordeonu
Bc. Petra Plachá

Studium:
09/2018 – dosud Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika – komunikační techniky, navazující magisterské studium
09/2015 – 06/2018 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika, SZZ logopedie a surdopedie, bakalářské studium

Zaměstnání:
2018 – dosud Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped
2014 – dosud Mateřská škola Lety u Dobřichovic, učitelka
2010 – 2014 Školička Pikolín, asistent pedagoga, učitelka

Činnosti v SPC:
Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).
Logopedické depistáže.
Logopedické konzultace v MŠ.
Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.
Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.
Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, NIDV Praha
Kurz pro asistenty pedagoga, Nová škola o.p.s., VOŠ pedagogická Svatý Jan pod skalou
Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center, Národní ústav pro vzdělávání