241 726 334 info@aklar.cz

Přijímací řízení

Informace k odevzdání zápisového lístku

Vzhledem k omezenému provozu školy, žádáme přijaté uchazeče, aby upřednostnili odevzdání zápisového lístku prostřednictvím pošty. Pokud tuto možnost nechcete využít, je možné zápisový lístek odevzdat osobně ve dnech pondělí – středa od 8.30 – 12.00 hod. v kanceláří školy

Termíny přijímacích zkoušek na maturitní obor 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a na nástavbové obory 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční a 64-41-L/51 Podnikání jsou zrušeny. Nový termín přijímacích zkoušek na tyto obory bude vyhlášen MŠMT ve chvíli, kdy bude zřejmé, že ve školách opět započne výuka. Po té CERMAT zpřístupní vygenerování pozvánek k přijímací zkoušce a uchazečům budou tyto pozvánky školou poslány poštou spolu s identifikačním číslem uchazeče.

prijimacky.cermat.cz

Přijímací řízení

Podmínky:

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit k přihlášce ke studiu kopií doporučení ke vzdělávání se stanoveným stupněm podpůrných opatření a identifikátorem znevýhodnění z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze na www.aklar.cz) na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení.

 

Přijímací řízení

Podmínky:

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit k přihlášce ke studiu kopií doporučení ke vzdělávání se stanoveným stupněm podpůrných opatření a identifikátorem znevýhodnění z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze na www.aklar.cz) na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení.

 

Podávání přihlášek
  • pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví
    do 30.11. 2019,
  • pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 1.3.2020,
  • pro obor středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 1.3.2020
Termíny přijímacích zkoušek
  • čtvrtek 9.1.2020 (1.termín) a úterý 14.1.2020 (2.termín) – talentová zkouška do čtyřletého maturitního oboru Textilní výtvarnictví
  • úterý 14. dubna 2020 (1.termín) a středa 15. dubna 2020 (2.termín) – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční, do dvouletého nástavbového oboru Masér sportovní a rekondiční a do dvouletého nástavbového oboru Podnikání

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole. Do celkového hodnocení se rovněž započítávají speciální vzdělávací potřeby, které musí uchazeč před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Při přijímacím řízení jsou bodově zvýhodněni uchazeči, kteří se hlásí ze základní školy a jejich studium bude navazovat bezprostředně na ukončení povinné školní docházky.

Přijímací řízení čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 8.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekondiční jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměru známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základe průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.