241 726 334 info@aklar.cz

Přijímací řízení

Informace o  přijímacím řízení pro šk. r. 2024/2025

Podávání přihlášek 2. kolo pro obory středního vzdělání:

 • 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)
 • 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv
 • 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba

do 24.5. 2024


Podávání přihlášek:

 • pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví

do 30. 11. 2023

 • pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 20. 2. 2024,
 • pro obor středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 20. 2. 2024

Termíny přijímacích zkoušek

 • 9. 1. 2024 – talentová zkouška do čtyřletého maturitního oboru Textilní výtvarnictví
 • 12. 4. 2024 (1.termín) a 15. 4. 2024 (2.termín) – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční a do nástavbového studia Podnikání, Masér sportovní a rekondiční
 • 11. 4. 2024 a 15. 4. 2024 školní přijímací zkouška do tříletého učebního oboru Keramická výroba, Zpracovatel přírodních pletiv, Textilní a oděvní výroba

V ostatních oborech se přijímací zkouška nekoná.

 

 

 

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení:

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_Podnikání_nástavbové studium

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_Textilní a oděvní výroba

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_Zpracovatel přírodních pletiv

Výsledky přijímacího řízení_Zpracovatel přírodních pletiv

Výsledky přijímacího řízení_Výrobce a dekoratér keramiky

Výsledky přijímacího řízení_Textilní výtvarnictví

Výsledky přijímacího řízení_Rekondiční a sportovní masér

Výsledky přijímacího řízení_Textilní a oděvní výroba

Výsledky přijímacího řízení_Podníkání

Výsledky přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční_oprava

Výsledky přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční – nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení_Knihař

Výsledky přijímacího řízení_Keramická výroba

Výsledky přijímacího řízení_Čalouník

losování pořadí_oznámení

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Zpracovatel přírodních pletiv

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Výrobce a dekoratér keramiky

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Textilní a oděvní výroba

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Rekondiční a sportovní masér

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Podnikání_nástavbové studium

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční_nástavbové studium

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Knihař

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Keramická výroba

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Čalouník

Textilní výtvarnictví_pořadí_oprava

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_Textilní výtvarnictví

2023_11_16_Informace o přijímacím řízení pro šk.r. 2024-2025_nově

 

Rozbalovač akordeonu

Podmínky:

 • Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit k přihlášce ke studiu kopií platného (ne staršího 2 let) doporučení ke vzdělávání se stanoveným stupněm podpůrných opatření minimálně 2.stupně a identifikátorem znevýhodnění z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra.
 • žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze na www.aklar.cz)
 • na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka
 • na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
 • na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem

Do oboru středního vzdělání s výučním listem Čalouník, Knihař, Výrobce a dekoratér keramiky, Rekondiční a sportovní masér jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole za 1. pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8. ročníku  a 1.pololetí 9.ročníku nebo za tři poslední pololetí, která lze hodnotit (podle §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020), a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že uchazeč plní poslední rok povinné školní docházky nebo ji má již splněnou. Při přijímacím řízení jsou bodově zvýhodněni uchazeči, kteří se hlásí ze základní školy, a jejich studium bude navazovat bezprostředně na ukončení povinné školní docházky.

Do oboru středního vzdělání s výučním listem Keramická výroba, Zpracovatel přírodních pletiv, Textilní a oděvní výroba jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole za 1. pololetí 8.ročníku. 2.pololetí 8. ročníku  a 1.pololetí 9.ročníku nebo za tři poslední pololetí, která lze hodnotit (podle §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020), na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou a na základě školní přijímací zkoušky manuální zručnosti a sebeobsluhy. Podmínkou přijetí je, že uchazeč plní poslední rok povinné školní docházky nebo ji má již splněnou. Při přijímacím řízení jsou bodově zvýhodněni uchazeči, kteří se hlásí ze základní školy, a jejich studium bude navazovat bezprostředně na ukončení povinné školní docházky.

Přijímací řízení pro čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 1.pololetí 8.ročníku nebo za tři poslední pololetí, která lze hodnotit,  a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že uchazeč plní poslední rok povinné školní docházky nebo ji má již splněnou.

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekondiční jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměru známek na vysvědčení za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem nebo za dvě poslední pololetí, která lze hodnotit (podle §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020) a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku nebo za dvě poslední pololetí, která lze hodnotit (podle §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020)  v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk.rok 2024/2025:

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté

33-59-H/01      Čalouník                                              1 třída                            8 žáků

34-57-H/01      Knihař                                                  1 třída                            8 žáků

28-57-H/01      Výrobce a dekoratér keramiky           1 třída                          10 žáků

69-53-H/01      Rekondiční a sportovní masér            1 třída                          12 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

28-57-E/01      Keramická výroba                              1 třída                          10 žáků

33-58-E/01      Zpracovatel přírodních pletiv              1 třída                            8 žáků

 

Obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem – dvouletý – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

31-57-E/01      Textilní a oděvní výroba                      1 třída                            8 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – čtyřleté

69-41-L/02       Masér sportovní rekondiční                1 třída                          14 žáků

82-41-M/14     Textilní výtvarnictví                             1 třída                          10 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium – dvouleté:

64-41-L/51       Podnikání                                            1 třída                          14 žáků

69-41-L/51       Masér sportovní a rekondiční 1 třída                          12 žáků

 

Podrobná kritéria přijímacího řízení budou vyvěšena na webových stránkách školy.

Aktualizováno 4.10. 2023