241 726 334 info@aklar.cz

Přijímací řízení

Podávání přihlášek:

  • pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví do 30.11. 2020
  • pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 1.3.2021,
  • pro obor středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 1.3.2021

Termíny přijímacích zkoušek

  • 1.2021 (1.termín) a 14.1.2021(2.termín) –  talentová zkouška do čtyřletého maturitního oboru Textilní výtvarnictví
  • 4.2021 (1.termín) a 13.4.2021 (2.termín) – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého maturitního oboruMasér sportovní a rekondiční, do dvouletého nástavbového oboru Masér sportovní a rekondiční a do dvouletého nástavbového oboru Podnikání

V ostatních oborech se přijímací zkouška nekoná.

Podmínky:

  • Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit k přihlášce ke studiu kopií platného (ne staršího 2 let) doporučení ke vzdělávání se stanoveným stupněm podpůrných opatření minimálně 2.stupně a identifikátorem znevýhodnění z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra.
  • žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze na www.aklar.cz)
  • na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka
  • na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
  • na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole za 1. pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku nebo za dvě poslední pololetí, která lze hodnotit, a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že uchazeč plní poslední rok povinné školní docházky nebo ji má již splněnou. Při přijímacím řízení jsou bodově zvýhodněni uchazeči, kteří se hlásí ze základní školy a jejich studium bude navazovat bezprostředně na ukončení povinné školní docházky. Na základě vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení, ve znění pozdějších předpisů, §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Přijímací řízení čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 1.pololetí 8.ročníku nebo za tři poslední pololetí, která lze hodnotit,  a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit – zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že uchazeč plní poslední rok povinné školní docházky nebo ji má již splněnou.  Na základě vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení, ve znění pozdějších předpisů, §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekondiční jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole za 1. pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku nebo za dvě poslední pololetí, která lze hodnotit, a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.  Na základě vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení, ve znění pozdějších předpisů, §1 odst.7 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměru známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. ročníku  a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem nebo za dvě poslední pololetí, která lze hodnotit, a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem. Na základě vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení, ve znění pozdějších předpisů, §1 odst.7. nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér  nebo za dvě poslední pololetí, která lze hodnotit, a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit –  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér. Na základě vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení, ve znění pozdějších předpisů, §1 odst.7. nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk.rok 2021/2022:

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté

33-59-H/01      Čalouník                                              1 třída                            8 žáků

34-57-H/01      Knihař                                                  1 třída                            8 žáků

28-57-H/01      Výrobce a dekoratér keramiky           1 třída                          10 žáků

69-53-H/01      Rekondiční a sportovní masér            1 třída                          12 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

28-57-E/01      Keramická výroba                              1 třída                          10 žáků

33-58-E/01      Zpracovatel přírodních pletiv              1 třída                            8 žáků

 

Obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem – dvouletý – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

31-57-E/01      Textilní a oděvní výroba                      1 třída                            8 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – čtyřleté

69-41-L/02       Masér sportovní rekondiční                1 třída                          14 žáků

82-41-M/14     Textilní výtvarnictví                             1 třída                          10 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium – dvouleté:

64-41-L/51       Podnikání                                            1 třída                          14 žáků

69-41-L/51       Masér sportovní a rekondiční 1 třída                          12 žáků