241 726 334 info@aklar.cz

Testování žáků

Informace o hygienických a protiepidemických opatřeních při prezenční výuce,

která vycházejí z aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví a z doporučení Ministerstva školství

  • Do školy mohou přicházet pouze žáci, kteří nejeví příznaky respiračního onemocnění
  • V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby
  • Pokud má žák při příchodu do školy příznaky respiračního onemocnění, nebude do školy vpuštěn a bude poslán domů
  • Pokud se u žáka objeví příznaky respiračního onemocnění během výuky, je umístěn do izolační místnosti a po konzultaci se zákonnými zástupci je odeslán domů. Pokud se jedná o žáka, který nemůže odejít sám domů, musí vyčkat v izolační místnosti do příchodu zákonných zástupců nebo určené osoby, která žáka dopraví domů. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit vyzvednutí žáka v co nejkratší době. Zákonný zástupce nebo plnoletý žák je povinen kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Žáci si při příchodu do budovy školy dezinfikují ruce.
  • Při příchodu do učebny si žáci důkladně umyjí ruce pod teplou vodou a použijí také dezinfekční prostředek.
  • Učebny jsou o přestávkách i během výuky opakovaně důkladně větrány.