Nástavbové studium - Podnikání

Podnikání  64-41-L/51 - 2letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

 

Podnikání
Dvouletý  nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní  zkouškou.

Obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

Náplň studia je zaměřena především na administrativně ekonomickou oblast, důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu na konkrétní situace v podniku. 

Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku nebo samostatně podnikat. 


Absolvent:

  • rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je aktivně používat,
  • chápe principy fungování tržní ekonomiky,
  • dovede pořizovat a zpracovávat účetní doklady,
  • orientuje se v soustavě daní a umí vést daňovou evidenci osob výdělečně činných,
  • vyhotovuje obchodní korespondenci v normalizované úpravě,
  • komunikuje pomocí elektronické pošty, vyhledává informace na internetu, ovládá práci s kancelářskou technikou,
  • dovede využívat znalosti právních  norem,
  • uplatňuje znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru  umožňuje absolventům pokračovat ve  studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.