241 726 334 info@aklar.cz

Aktivity školy

Aktivity školy

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti

Sportovní kurzy:
Psychologicko adaptační kurz pro 1.ročníky, seznámení tř.učitelů se svými žáky mimo prostředí školy, seznámení žáků s jednotlivými obory, které se na škole vyučují, turistika, sport, psychologické a zátěžové testy.

Lyžařský výcvikový kurz pro 1.ročníky. Náplň kurzu – poznávací, základy běžeckého a sjezdového lyžování, zdokonalování jednotlivých technik, seznámení se s výstrojí a výzbrojí, závody v běžeckém lyžování, slalom speciál. Žáci si zde osvojili základní lyžařské dovednosti, pokročilí lyžaři se v jednotlivých disciplínách zdokonalili. Byli poučeni o pohybu na horách a seznámeni s lyžařskou výstrojí a výzbrojí. Na závěr kurzu si žáci vyzkoušeli a navzájem porovnali svoje schopnosti a dovednosti formou soutěží. Volba místa pro konání kurzu je vhodná i pro roky následující, kurz splňuje svůj účel.

Třeboň – Sportkemp Doubí
Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky nematuritních a 3. ročníky maturitních oborů. Náplň kurzu : poznávací, cykloturistika, základy vodáckých sportů, windsurfing, míčové hry, atletika. Během kurzu proběhly soutěže: střelba ze vzduchové pušky, pomalá jízda na kole, jízda zručnosti, jízda na tandemu, duatlon, odbíjená atletické soutěže. Žáci si zde měli možnost vyzkoušet a případně se zdokonalit v jednotlivých sportovních odvětvích. V tomto ohledu kurz splnil svůj účel. Navíc se seznámili s prací v kolektivu a zjistili potřebu vzájemné pomoci při plnění zadaných úkolů. Studenti oboru Rekondiční a sportovní masér a Masér sportovní a rekondiční podnikli také exkurzi do městských slatinných lázní.

Při škole působí SK Stella. V rámci jeho činnosti se realizovaly tyto sportovní akce:

• Spolupodílení na pořádání „Vánočního turnaje ve stolním tenise“ pro žáky školy
• Spolupodílení na pořádání turnaje v plážovém volejbale pro domovy mládeže v Praze
• Spolupodílení na přípravě soutěže v přespolním běhu zdravotně postižených sportovců
• Vodácký putovní tábor na řece Lužnici 12 osob

Účast školy v soutěžích
Sportovní soutěže:
• Turnaj ve futsalu
• Turnaj v goalbalu
• Turnaj ve stolním tenisu
• Turnaj v plážovém volejbalu
• Přespolní běh zdravotně postižených sportovců

Turnaj v nohejbale
Ve spolupráci se Svazem zrakově postižených sportovců jsme připravili závod v přespolním běhu. Závod v přespolním běhy proběhl pod záštitou předsatvitelů zřizovatele hl.m.Prahy .

 

Projekty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ – rozhodlo o poskytnutí dotace pro náš projekt
„Podpora vzdělávání na ŠAK“,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008048

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 01. 2018

celková doba realizace projektu 24 měsíců

datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2019

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, posílí personální oblast o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, podpoří spolupráci školy a zaměstnavatelů, umožní stáže pedagogů u zaměstnavatelů, společnou výuku vyučujícího a odborníka z praxe, tandemovou výuku a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je omezení a prevence předčasného ukončování vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků respektující požadavky trhu práce, rozšíření a prohloubení spolupráce školy a zaměstnavatelů, rozšíření spolupráce vyučujících v rámci školy i mezi školami a profesní odborný růst pedagogů školy

Ve školním roce 2017-2018 realizujeme tyto projekty s finanční podporou hl.m.Prahy v oblasti Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m.Prahy pro rok 2018

Vzdělávání pedagogických pracovníků Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara
Tvorba pomůcek –rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zvyšování sociálních kompetencí studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Kurzy „Nebojme se rekvalifikace“
Kurzy „Příprava pro život“
Kurzy „zvyšování finanční gramotnosti žáků“

European Agency for Development in Special Needs Education

zapojení do mezinárodního projektu odborného vzdělávání (Vocational education and training) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tématem projekt je profesní uplatnění absolventů se speciálními vzdělávacími potřebami. Předpokládaná délka trvání projektu je 2 roky. Ředitelka školy se zúčastnila v rámci projektu studijní návštěvy na Islandu v březnu 2012. Na setkání participovali odborníci z Řecka a Holandska.V rámci tohoto projektu jsme připravili program pro zahraniční účastníky v Praze, jehož součástí bylo seznámení se s prací naší školy, se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR, příklad jejich pracovního uplatnění.
• Projekt NAEP – program pro eTwinning – absolvování jazykového kurzu

„Tento projekt je/byl realizován za finanční podpory Evropské unie.“
„Za obsah publikace/sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem.“

Závěrečná zpráva- KA1 – Learning Mobility of Individuals:

Final_Report_20160719_111102

 • Zahraniční kontakty
  Secundaire School Koninglijk Instituut Speramalie, Belgie, Projekt Comenius – Socrates
  Institut pour Déficients Visuels, Lucembursko, Projekt Comenius – Socrates
  Staatliche Schule fűr Sehgeschädigte, Německo, Projekt Comenius – Sokrates
  Langemyr skole Krakov, Laski, Norsko,
  Lycée Polyvalent Fernand et Nadia Leger – Argenteuil, Francie, eTwinning
  Scalby Schoul, Scarboroug, Anglie, eTwinning
  Chemnitz, Německo
  Levoča, Slovensko

Zapojení do rozvojových programů

• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Sportovní a rekondiční masér – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Čalouník – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Keramická výroba – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• ředitelka školy byla jmenována členkou oborové skupiny Služby zřízené NÚOV v souvislostí s přípravou RVP a JZZZ
• zapojení do testování nové podoby webových stránek Infoabsolvent – ISA+ – zpracování připomínek a návrhů, účast na hodnotícím semináři – jeden zástupce za školu
• Zahraniční projekt : Evropská agentura pro vzdělávání – Odborné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR
• MŠMT mezinárodní projekt SEN,VET – Program pro žáky a studenty se speciálními.vzdělávacími.potřebami, Příprava žáků v odborném vzdělávání

Spolupráce s ostatními sociálními partnery
• nadace Život dětem – zapojení do organizace peněžní sbírky „Srdíčkový den“
• Pedf UK Praha – praxe a náslechy studentů v naší škole
• FTVS UK – praxe a náslechy studentů v naší škole
• Tyfloservis, Tyflocentrum
• Spektra
• Svaz zrakově postižených sportovců
• Redakce časopisu ZORA

• Letohrádek Vendula
• Speciálně pedagogická centra
• Robo Braille
• MŠMT mezinárodní projekt SEN,VET

Prezentace školy

• již tradičně se škola zúčastnila výstavy Schola Pragensis
• připravili jsme 1. ročník soutěže v plážovém volejbalu pro pražské domovy
• uskutečnila se návštěva školy norských pedagogů – byli seznámeni s prací a organizací školy
• u příležitosti Adventního odpoledne proběhla výstava prací žáků na půdě školy spojená s hudebním vystoupením žáků
• žáci předvedli svou práci na jarní Zahradní slavnosti spojené s otevřením nové aromatické zahrady
• v kooperaci s konzervatoří  J. Deyla jsme uspořádali prodejní výstavu výrobků našich žáků
• vybraní žáci se zúčastnili charitativní akce Srdíčkový den
• žáci pracující v hudebním kroužku se pedagogy zúčastnili Tmavomodrého festivalu v Brně

 

Spolupráce se zaměstnavateli

Žáci oboru Rekondiční a sportovní masér a oboru Sportovní a rekondiční masér:
– pomáhali při realizaci gerontoolympiády v Domově Sue Ryder
– docházeli na praxi v těchto zařízeních:
– Ústav sociální péče pro mládež, Jílovská 138, 252 44, Psáry,
– Dětské integrační centrum, Hurbanova 1285, 142 00,  Praha 4,
– Domov SUE RYDER O.P.S., Michelská 1/7,140  00, Praha- 4 Michle,
– Společnost DUHA- integrace osob s mentálním postižením, Českolipská 621, 190 00, Praha 9
– MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5- Stodůlky, Vlachova 1502, 15  00 Praha 5- Stodůlky

Žáci oboru Čalouník navštěvovali část praktické výuky v čalounictvích:
– Jaroslava Kosíková, Přemyslovská 23, 130  00, Praha 3

– Atelier Fiala, Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9 – Horní Počernice