241 726 334 info@aklar.cz

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Společná (státní) část maturitní zkoušky je pro všechny střední školy stejná a její zadání se vypracovává centrálně.
Profilovou (školní) část maturitní školy si připravuje každá škola sama podle zaměření jednotlivých studijních oborů.

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají nárok na uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, které zohlední jejich speciální vzdělávací potřeby.

 

 

Aby žákovi mohly být uzpůsobeny podmínky maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, údaje o úpravách podmínek pro konání didaktických testů a profilových zkoušek, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Ředitel školy na základě doporučení uvede v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých úloh v didaktickém testu, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu.

Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce a doporučení školského poradenského pracoviště na uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je nejpozději do 1.12. školního roku, ve kterém žák bude skládat maturitní zkoušku.

Aktuální informace ke společné (státní) části maturitní zkoušky i k uzpůsobení maturitní zkoušky naleznete na maturita.cermat.cz

Vzhledem k tomu, že naše škola je zaměřené především na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých se týká nárok uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, věnujte pozornost následujícím řádkům.
Mnohým z vás byly během studia vaše speciální vzdělávací potřeby, které souvisejí například s dyslexii, dysortografií nebo se smyslovou vadou, zohledňovány podle vašich potřeb na základě zprávy, kterou jste dodali při přijímacím řízení  nebo během studia.Toto však nestačí pro zohlednění při maturitní zkoušce!!!
Proto věnujte pozornost následujícím stránkám.
Staženo ze stránek maturita.cermat.cz
Procesy vedoucí k zařazení žáka do příslušné skupiny a kategorie
Vzdělávací potřeby žáků zjišťuje školské poradenské zařízení, které rovněž vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro školu. Ke vzdělávacím potřebám žáka přihlíží škola po celou dobu studia a přizpůsobuje průběh a organizaci vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek v souladu s doporučením příslušného poradenského zařízení.

1. Žák (nebo zákonný zástupce žáka) požádá školské poradenské zařízení, u něhož je evidován, o vypracování posudku, který konkretizuje uzpůsobení podmínek konání MZ. Výběr školského poradenského zařízení je dán charakterem vzdělávacích potřeb žáka (PPP jsou specializovány na žáky se specifickými poruchami učení, SPC jsou specializována na konkrétní druh postižení – na žáky s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, dále na žáky s poruchami autistického spektra nebo žáky s více vadami). Evidenci proškolených pracovníků SPC a PPP oprávněných vydávat posudky vede Institut pedagogicko-psychologického poradenství – IPPP a seznamy za jednotlivé kraje předává krajským úřadům.

2. Školské poradenské zařízení vypracuje posudek, který obsahuje informace o zařazení žáka do příslušné skupiny a kategorie, specifikace uzpůsobení podmínek konání didaktického testu, písemné práce, ústní části zkoušek, zkoušek praktických (jsou-li tyto součástí MZ), výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence či tlumočnických služeb. Při tvorbě posudku spolupracuje školské poradenské zařízení se samotným žákem (či zákonnými zástupci žáka), s vyučujícími, odborným lékařem a dalšími zainteresovanými osobami či institucemi. S posudkem je žák (či zákonný zástupce žáka) seznámen.

3. Žák podává řediteli maturitní přihlášku se zatrženým polem, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, uvede příslušnou kategorii a skupinu a přiloží originál posudku.

4. Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek.

5. Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí ředitel školy podmínky pro konání maturitní zkoušky v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, která jsou stanovena CERMATem.
Jak konkrétně uzpůsobení maturitní zkoušky bude vypadat se dozvíte na maturita.cermat.cz . Na této adrese zjistíte i další informace k nové maturitní zkoušce.

Doporučujeme všem žákům, kteří budou potřebovat zohlednit své vzdělávací potřeby u maturitní zkoušky, aby se bez odkladu již nyní objednali k vyšetření do pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra s konkrétním požadavkem na vyšetření kvůli maturitní zkoušce v příštím školním roce.
Objednání neodkládejte, protože objednací lhůty jsou dlouhé a z bodu 5. vyplývá, že byste měli mít posudek o tom, že vaše zdravotní postižení nebo znevýhodnění trvá déle než jeden rok.

Posudek z poradenského zařízení musíte přiložit k přihlášce k maturitní zkoušce, termín podání přihlášky je nejdéle do 1.12. školního roku, ve kterém budete maturovat.

Bez posudku z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra nemůžete mít u maturity jiné podmínky (notebook, delší čas, zvětšený text, tlumočníka apod.)
O uzpůsobení podmínek u maturity budete muset školu požádat, bez žádosti vám tyto podmínky nemůžeme poskytnout, i když za dobu vaší docházky do naší školy víme, jakou potřebujete pomoc nebo úlevu.
V případě nejasností nebo potřeby svůj problém konzultovat osobně se obraťte na paní zástupkyni Mgr. Piskořovou.