Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a pro děti, žáky a studenty se zrakovým postižením při SŠ a MŠ Aloyse Klara.

Motto: "Správně vidíme jen srdcem,
co je důležité, je očím neviditelné"
(Antoine de Saint-Exupéry).

Historie SPC
Speciálně pedagogické centrum pracuje od roku 1992 jako součást Speciální mateřské školy Horáčkova. Od roku 2013 je součástí Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara.


Charakteristika SPC:
Naše Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Dále poskytujeme odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou péči. Pomáháme našim klientům při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. SPC spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi.
Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Speciálně pedagogické centrum nabízí odborné stáže a praxe studentům vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na speciální pedagogiku či příbuzné obory. Uvedené služby jsou od září 2013 zpoplatněny, případně se jejich podmínky řídí smlouvami s konkrétními VŠ či VOŠ. Ceník stáží a podrobnější informace naleznete v záložce „Stáže“ na úvodní stránce.

 

Naším cílem je integrace dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do intaktní společnosti, výchova  dítěte nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami  v samostatnou, soběstačnou osobnost s dobře osvojeným společenským chováním a aktivním přístupem k životu.
Usilujeme o to, aby naši klienti se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhli co nejvyššího a všestranného rozvoje, aby byli vybaveni potřebnými kompetencemi a stali se právoplatnými členy společnosti se stejnými právy a povinnostmi jako zdraví jedinci.

Integrace pro nás znamená:
• Úspěšné zapojení dítěte nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu zdravé populace.
• Socializaci dítěte nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Vytváření podmínek pro fyzickou, psychickou a společenskou pohodu dítěte nebo žáka či studenta se speciálními vzdělávacími potřebami ve výchovně vzdělávacím procesu.

Materiální vybavení:

Speciálně pedagogické centrum sídlí nyní v rekonstruovaných samostatných prostorách na adrese Horáčkova 1095/1, 140 00 Praha 4 a je detašovaným pracovištěm Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara.
Je vybaveno kompenzačními a reedukačními pomůckami pro osoby se zrakovým postižením, pro děti nebo žáky s postižením spadajícím do oblasti logopedie nebo specifických poruch učení.
Ve Speciálně pedagogickém centru pracuje tým odborníků složený ze speciálních pedagogů, tyflopedů, logopedů,  psychologa a sociální pracovnice.

Vize a plány:
Našim cílem je pokračovat v současném trendu našeho SPC a nadále být pracovištěm, které  poskytuje komplexní péči o klienta: výchovně vzdělávací činnost, psychologickou, sociální a rehabilitační péči, muzikoterapii, arteterapii i rodinnou terapii. To představuje personální obsazení dalšími odborníky, rozšíření prostorů SPC a další vybavení SPC po stránce materiální (zařízení, speciální i běžné pomůcky). Dále máme v plánu pokračovat v kontinuálním rozšiřování našich odborných znalostí na seminářích, kurzech, hospitacích apřednáškách. V rámci EU výměnných stáží do zahraničí. Chceme se zabývat i činností lektorskou a publicistickou. Pro vytvoření a zlepšení materiálního vybavení SPC bychom rádi využili grantů.

Kontakty:

Mgr. Petra Mikešová- vedoucí Speciálně pedagogického centra - mikesova@aklar.cz
Mgr. Martina Blažková – psycholog – martina.blazkova@aklar.cz
Mgr. Václava Havelcová- logoped- havelcova@aklar.cz
Jitka Janišová - sociální pracovnice - janisova@aklar.cz
Mgr. Pavlína Kadlecová - speciální pedagog - logoped - kadlecova@aklar.cz
Mgr. Gabriela Klosová– speciální pedagog – logoped - gabriela.klosova@aklar.cz
Mgr. Iva Koňaříková – psycholog - iva.konarikova@aklar.cz
Mgr. Marie Kulhavá - speciální pedagog - tyfloped- kulhava@aklar.cz
Mgr. Pavla Marková - speciální pedagog - tyfloped- markova@aklar.cz
Mgr. Hana Pitelková - psycholog - logoped - pitelkova@aklar.cz
Bc. Petra Plachá - speciální pedagog - logoped- (pracuje pod supervizí Mgr. Kadlecové) petra.placha@aklar.cz
Mgr. Vendula Vokálková- speciální pedagog- tyfloped v.vokalkova@aklar.cz
 

 

Horáčkova 1095/1
140 00 Praha 4
Tel./záz: 241 731 406, 604 563 786